Assessment & Feedback

At the University of South Wales we believe in putting assessment firmly at the heart of learning. Recognising that assessment and feedback does not only count or measure what students do, but informs their on-going development as learners. The University’s Assessment Policies outline the approach taken to address this outcome.

Ym Mhrifysgol De Cymru, credwn mewn rhoi lle cadarn i asesu wrth galon dysgu, gan gydnabod bod asesu ac adborth nid yn unig yn cyfri neu’n mesur yr hyn mae myfyrwyr yn gwneud, ond yn cyfarwyddo eu datblygiad parhaus fel dysgwyr. Mae Polisïau Asesu’r Brifysgol yn rhoi amlinelliad o’r camau i fynd i’r afael â’r canlyniad hwn.

Contents


Policies relating to assessment

Assessment FOR learning policy

This document set out the University’s Assessment Policy from December 2015. It provides clear guidance for the use of assessment which focuses on Assessment FOR Learning.

Assessment FOR Learning Policy

Polisi Asesu

Mae gan y Brifysgol bolisi o gyflwyno pob asesiad ar-lein sy’n golygu bod rhaid cyflwyno a marcio pob aseiniad ar-lein a darparu adborth a marciau o fewn 20 diwrnod gan ddefnyddio Gradecentre. Rhaid i’r eithriadau hynny pan nad yw’n bosibl cyflwyno aseiniadau ar-lein gael eu nodi a’u cytuno gyda rheolwyr academaidd ar ddechrau’r flwyddyn academaidd.
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu Polisi Asesu’r Brifysgol o fis Rhagfyr 2015. Mae’n rhoi canllawiau clir ar gyfer asesiadau sy’n canolbwyntio ar Asesu AR GYFER Dysgu.

Back to topProcess for proposing a new assessment

New modes of assessment can be proposed to be included in the Assessment Tariff and the process outlined in the policy document should be followed to ensure the University’s systems are updated and able to support the new assessment mode.

Back to topAssessment Dialogue and Assessment Approval Events

The assessment dialogue and the assessment approval event are key aspects of the Assessment for Learning Policy. They aim to encourage course teams to review the assessment approach across a course to align with the principles of Assessment for Learning. The 'Assessment Dialogue – points to consider’ document outlines how course teams might approach this part of the process.

For further information on how the assessment approval events should be organised, refer to the University’s Assessment for Learning Policy.

Back to topAssignment Submission – Required Process

This document sets out the required process for assignment submission. The University has a policy of online submission for all assessments whereby all assignments should be submitted and marked online and feedback and marks provided within 20 days using Gradecentre. Exceptions where online submission is not possible should be notified and agreed by academic managers at the beginning of the academic year.

Cyflwyno Aseiniadau – Y Broses Ofynnol

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r broses ofynnol ar gyfer cyflwyno aseiniadau.

Back to topAssessment Tariff

The purpose of the USW Assessment Tariff is to ensure consistency between modules with equal weightings across the University’s courses. It aims to minimise the risk of assessment overload for both students and academics. The document should be read in conjunction with the University’s Assessment Policy

USW Assessment Tariff

Tariff Asesu

Diben Tariff Asesu Prifysgol De Cymru yw sicrhau cysondeb rhwng modiwlau sydd â’r un pwysoliad ar draws cyrsiau’r Brifysgol. Mae’n ceisio lleihau’r risg o or-asesu o safbwynt y myfyrwyr a’r academyddion. Dylid darllen y ddogfen ar y cyd â Pholisi Asesu’r Brifysgol.

Tariff Asesu Prifysgol De Cymru

Back to topAssessment Front Cover Sheet

Assessment cover sheets are not required for online assignment submissions as the submission declaration is incorporated into the submission tools.

As part of a university wide initiative to agree on an institutional approach to assessment submission and feedback information, we now have a standardised minimum set of information. The ‘Assessment Front Cover Sheet’ incorporates a revised approach across USW focusing on the following areas:-


(For a faculty specific version please contact your Head of Student Experience.)

Blaenddalen Asesiadau

Fel rhan o fenter ar draws y Brifysgol i gytuno ar ddull sefydliadol tuag at gyflwyno asesiadau a gwybodaeth adborth, bellach mae gennym gyfres wedi’i safoni o wybodaeth ofynnol. Mae’r ‘Flaenddalen Asesu’ yn ymgorffori dull newydd ar draws Prifysgol De Cymru yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol:-


(Er mwyn cael fersiwn sy’n benodol i gyfadran arbennig, cysylltwch â’ch Pennaeth Profiad Myfyrwyr.)

Back to topResources for assessment

Writing Examination Papers – Guidance for Staff

Examinations are an important part of the way in which we assess our students and the result can have a significant impact on student progression and ultimately degree classification. Examinations should therefore be written in a way that is fair, allowing students to do their best whilst facilitating differentiation between academic ability and levels.

Click here to download the Guidance for Staff for writing examination papers in English
Click here to download the Guidance for Staff for writing examination papers in Welsh

Back to topAssessment Diaries

Assessment Diaries have been established in the light of student feedback and they not only help students manage their workload but also provide them with clear, up-front information about how their programme of study will be assessed. In September 2011, online assessment diaries were introduced. These are integrated with Blackboard and ensure that students receive timely reminders of due dates and feedback dates

Guides to viewing and managing your Assessment Diaries are available on the TEACH website along with guides to many other online assessment tools.

Back to top

Please contact Catherine Naamani should you have any questions or if you wish to discuss our work in Assessment and Feedback further.