Reflection and Observation of Practice Scheme

The Reflection and Observation of Practice Scheme has been created to support academic staff development in all aspects of learning, teaching and assessment at the University of South Wales.

The Reflection and Observation of Practice Scheme replaces the Reflecting on Academic Practice (RAP) Framework from the start of Academic Year 2014-15.

The Scheme has been approved by the University Learning and Teaching Enhancement Committee and agreed by the academic trade union. It forms a key part of the way the University enhances learning, teaching and assessment in alignment with the Academic Plan. The scheme is a mandatory element of academic staff development that will be appropriately resourced by Faculties, and engaged with by all staff eligible to participate.

The outcomes of the scheme will be the identification and dissemination of good practice and planned staff development.

To download a copy of the ROPS Staff Handbook Click here

This document is available in Welsh below.


Mae’r Cynllun Myfyrio ac Arsylwi ar Arfer wedi ei greu er mwyn cefnogi datblygiad staff academaidd ym mhob agwedd ar ddysgu, addysgu ac asesu ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae’r Cynllun Myfyrio ac Arsylwi ar Arfer yn disodli’r Fframwaith Myfyrio ar Arfer Academaidd (RAP) i gychwyn Blwyddyn Academaidd 2014-15.

Mae’r Cynllun wedi ei gymeradwyo gan Bwyllgor Gwella Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol ac mae’r undeb llafur academaidd wedi cytuno arno. Mae’n rhan allweddol o’r ffordd y mae’r Brifysgol yn gwella dysgu, addysgu ac asesu gan gyd-fynd â’r Cynllun Academaidd. Mae’r cynllun yn elfen orfodol o waith datblygu staff academaidd a gaiff ei gyllido’n briodol gan Gyfadrannau, a bydd yr holl staff sy’n gymwys yn cymryd rhan ynddo.

Canlyniadau’r cynllun fydd nodi a rhannu arfer da a gwaith datblygu staff wedi’i gynllunio.

I lwytho copi o Lawlyfr Staff y Cynllun Myfyrio ac Arsylwi ar Arfer i lawr, cliciwch yma

For further information please contact CELT / Am ragor o wybodaeth cysylltwch â CELT