Technology Enhanced Learning, Teaching & Assessment

Contents


Technology Enhanced Learning at the University of South Wales

The use of technology to enhance learning and teaching is a key element of the University’s Student Experience Plan. The Enhancing Learning through Technology team in CELT supports faculties, departments and the University of South Wales group as a whole to make use of innovative approaches to the use of technology in learning, teaching and assessment, which will enhance the learning experience.

Our objectives are to:

  • Contribute to the University’s CPD framework to develop staff who are innovative in their approach to using technology to enhance learning and teaching, ensuring that practice is inclusive and grounded in the relevant educational theories and which adheres to the UKPSF;
  • Work in the context of the Student Experience Plan to develop staff and student digital literacy skills;
  • Contribute to workshops and seminars organised as part of the Student Experience Plan;
  • Provide and share across the group, good practice examples of online assessment developments;
  • Undertake relevant research and scholarship in the use of technology to enhance learning and teaching;
  • Promote and raise awareness of online assessment, using tools such as Turnitin, Grademark, Peermark and other tools as appropriate;
  • Work with IT Services to develop staff and students in the use of online assessment tools used on the University’s courses;
  • Develop our use of emerging technologies to support students’ learning and thus strengthening their online experience;
  • Contribute to the development of a University presence on iTunesU.


Workshops and Events

Throughout the year, CELT organises a series of workshops and events designed to help you think about how you can incorporate technology to enhance learning and teaching. For further details, see our Workshop and Events page.


Policies and Guidelines


Course Organisations Minimum Requirements Policy

All University courses have an organisation in Unilearn which offers students access to all relevant information about the course including information about the modules that make up the course and links to the corresponding data stored in the Integrated Curriculum Information System. Students will also be able to view contact details for course team staff and student course representatives. They will be able to access the names of external examiners and other useful information, such as the course handbook. Twice yearly a course evaluation survey will be also be provided to students via the course organisation.

The following Policy sets out the Minimum Requirements in terms of the information that a student can expect to find in their Course Organisation:

Click here to read the Policy;
Click here to read the Checklist;
Click here to download the Course Handbook Template.


Module Minimum Requirements Policy

The University expects all staff to make appropriate use of the VLE, whether that is Moodle or Blackboard. The following Policy sets out the University’s expectations in terms of the minimum amount of information a student can expect to find in their modules:

Click here to read the Policy;
Click here to read the Guidelines for staff.


Social Software in Learning and Teaching

The University of South Wales believes that there are a number of benefits to using social software in learning and teaching. This document offers guidance on how best to use it and outlines some examples of how it might be used:

Click here for the University’s Guidelines on using Social Software to enhance learning, teaching and assessment.


Mobile Devices in Classrooms

The University encourages students to make use of laptops and mobile devices in their learning, teaching and assessment. The following guidelines, approved by Academic Board, are provided so that staff and students can make effective use of such devices in a formal learning and teaching environment:

Click here for Mobile Devices in Classrooms – Guidelines for Staff;
Click here for Mobile Devices in Classrooms – Guidelines for Staff (Cymraeg);
Click here for Mobile Devices in Classrooms – Guidelines for Students;
Click here for Mobile Devices in Classrooms – Guidelines for Students (Cymraeg).


Assessment Diaries

Assessment Diaries have been established in the light of student feedback and they not only help students manage their workload but also provide them with clear, up-front information about how their programme of study will be assessed. In September 2011, online assessment diaries were introduced. These are integrated with Blackboard and ensure that students receive timely reminders of due dates and feedback dates


Online Assessment and Feedback

Turnitin

Turnitin is available to all staff and students and is an online tool which allows students to submit text-based coursework online quickly and easily. It can support the development of students’ academic writing skills by providing students with an originality report for formative feedback and helps staff identify potential cases of plagiarism.

GradeMark

Grademark allows you to add comments and provide online feedback to students while reading the Originality report, mark an assignment against specified criteria using a rubric or with a bank of frequently used comments and finally enter a mark for the assignment which is automatically saved into Blackboard GradeCentre.

PeerMark

Peermark works in much the same way as Grademark but is set up to facilitate peer assessment and feedback.

Blackboard Tests and Surveys

Blackboard also supports online tests and surveys, which are usually automatically marked by selecting or entering the correct answers.

Questionmark Perception

Questionmark Perception is used for in-class tests, exams, surveys and drives the Module Evaluation system. It provides extra functionality, beyond that which the Blackboard Test tool provides.


For further guidance on each of the areas listed above, refer to the relevant pages on TEACH ; we also offer staff development opportunities, available both face to face and online. To book onto one of our sessions or to find out about other opportunities, refer to our Staff Development pages on TEACH.


Prosiectau ac Adnoddau

Mae CELT yn cefnogi cyfadrannau, ysgolion a grŵp Prifysgol De Cymru yn gyffredinol i wneud defnydd o ddulliau arloesol o ddefnyddio technoleg wrth ddysgu, addysgu ac asesu, gan gynnwys technoleg symudol, a fydd yn gwella’r profiad dysgu.

I gael rhagor o wybodaeth am bob un o’r meysydd a restrir isod, cyfeiriwch at y tudalennau perthnasol ar TEACH rydyn ni hefyd yn cynnig cyfleoedd datblygu i staff, naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb. I archebu lle yn un o’n sesiynau, neu i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd eraill, ewch i’n tudalennau Datblygiad Staff ar TEACH.


Polisi Gofynion Sylfaenol ar gyfer Trefniadaeth Cyrsiau

Mae gan holl gyrsiau’r Brifysgol drefniadaeth yn UniLearn sy’n cynnig mynediad i fyfyrwyr at yr holl wybodaeth berthnasol am y cwrs gan gynnwys gwybodaeth am y modiwlau sy’n rhan o’r cwrs a dolenni at y data cyfatebol sy’n cael ei gadw ar y System Gwybodaeth Cwricwlwm Integredig. Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu gweld manylion cyswllt staff tîm y cwrs a chynrychiolwyr myfyrwyr y cwrs. Bydd modd iddyn nhw weld enwau’r arholwyr allanol a gwybodaeth ddefnyddiol arall, gan gynnwys llawlyfr y cwrs. Ddwywaith y flwyddyn bydd arolwg gwerthuso’r cwrs yn cael ei ddarparu i fyfyrwyr drwy drefniadaeth y cwrs.

Mae’r Polisi canlynol yn nodi’r Gofynion Sylfaenol ar gyfer faint o wybodaeth y dylid ei chynnwys i fyfyrwyr yn eu Trefniadaeth Cwrs.

Cliciwch yma i ddarllen y Polisi
Cliciwch yma i ddarllen y Rhestr Wirio
Cliciwch yma i ddarllen Llawlyfr y Cwrs i staff


h4#(module2). Polisi Gofynion Sylfaenol ar gyfer Modiwlau

Mae’r Brifysgol yn disgwyl i bob aelod o staff wneud defnydd priodol o’r Rhith-amgylchedd Dysgu, boed hynny ar Moodle neu Blackboard. Mae’r Polisi canlynol yn nodi disgwyliadau’r Brifysgol o ran yr isafswm o wybodaeth y dylid ei chynnwys i fyfyrwyr ar gyfer eu modiwlau.

Cliciwch yma i ddarllen y Polisi
Cliciwch yma i ddarllen y Canllawiau i staff


h4#(software2). Meddalwedd Cymdeithasol mewn Dysgu ac Addysgu

Mae Prifysgol De Cymru yn credu bod nifer o fanteision o ddefnyddio meddalwedd cymdeithasol mewn dysgu ac addysgu. Mae’r ddogfen hon yn cynnig arweiniad ar y ffordd orau o’i ddefnyddio ac yn amlinellu rhai enghreifftiau o sut mae modd ei ddefnyddio.

Cliciwch yma i ddarllen Canllawiau’r Brifysgol ar ddefnyddio Meddalwedd Cymdeithasol i wella dysgu, addysgu ac asesu.


Dyfeisiau Symudol mewn Ystafelloedd Dosbarth

Mae’r Brifysgol yn annog myfyrwyr i ddefnyddio gliniaduron a dyfeisiau symudol wrth ddysgu, addysgu ac asesu. Mae’r canllawiau canlynol, sydd wedi cael eu cymeradwyo gan y Bwrdd Academaidd, yn cael eu darparu er mwyn i staff a myfyrwyr wneud defnydd effeithiol o’r dyfeisiau hynny mewn amgylcheddau dysgu ac addysgu ffurfiol.
Cliciwch yma i ddarllen Dyfeisiau Symudol mewn Ystafelloedd Dosbarth – Canllawiau i Staff
Cliciwch yma i ddarllen Dyfeisiau Symudol mewn Ystafelloedd Dosbarth – Canllawiau i Staff (Saesneg)
Cliciwch yma i ddarllen Dyfeisiau Symudol mewn Ystafelloedd Dosbarth – Canllawiau i Fyfyrwyr
Cliciwch yma i ddarllen Dyfeisiau Symudol mewn Ystafelloedd Dosbarth – Canllawiau i Fyfyrwyr (Saesneg)


Dyddiaduron Asesu

Penderfynwyd cyflwyno Dyddiaduron Asesu yn dilyn adborth gan fyfyrwyr. Maen nhw’n helpu myfyrwyr nid yn unig i reoli eu llwyth gwaith, ond hefyd yn rhoi gwybodaeth glir, o flaen llaw, am sut y bydd eu rhaglen astudio yn cael ei hasesu. Ym mis Medi 2011, cafodd dyddiaduron asesu ar-lein eu cyflwyno. Maen nhw wedi cael eu hintegreiddio gyda Blackboard ac maen nhw’n sicrhau bod myfyrwyr yn cael negeseuon i’w hatgoffa am ddyddiadau cyflwyno gwaith a dyddiadau cael adborth.

Adborth ac Asesiadau Ar-lein

Turnitin

Mae Turnitin ar gael i’r holl staff a’r myfyrwyr. Mae’n declyn ar-lein sy’n galluogi myfyrwyr i gyflwyno gwaith cwrs testun ar-lein yn gyflym ac yn hawdd. Gall gynorthwyo i ddatblygu sgiliau ysgrifennu academaidd myfyrwyr drwy ddarparu adroddiad gwreiddioldeb ar gyfer rhoi adborth ffurfiannol i fyfyrwyr ac yn helpu staff i ganfod achosion posibl o lên-ladrad.

GradeMark

Mae GradeMark yn caniatáu i chi ychwanegu sylwadau a rhoi adborth ar-lein i fyfyrwyr wrth ddarllen yr adroddiad Gwreiddioldeb, marcio aseiniad yn erbyn meini prawf penodol gan ddefnyddio cyfarwyddyd neu fanc o sylwadau a ddefnyddir yn aml, ac yn olaf, rhoi marc am yr aseiniad sy’n cael ei gadw’n awtomatig yn GradeCentre ar Blackboard.

PeerMark

Mae PeerMark yn gweithio yn yr un ffordd â GradeMark ond ei fod wedi cael ei sefydlu i hwyluso asesu a rhoi adborth i gyfoedion.

Profion ac Arolygon Blackboard

Mae modd hefyd cynnal profion ac arolygon ar-lein gyda Blackboard, sydd fel arfer yn cael eu marcio’n awtomatig drwy ddewis neu roi’r atebion cywir i mewn.

Questionmark Perception

Caiff Questionmark Perception ei ddefnyddio ar gyfer profion, arholiadau ac arolygon yn y dosbarth ac mae’n sail i system Gwerthuso’r Modiwl. Mae’n cynnig nodweddion ychwanegol, sy’n fwy na’r hyn y gall yr offeryn profi yn Blackboard ei gynnig.