Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Cydnabyddiaeth yr Academi

Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch - [email protected] yn Cefnogi Datblygiad Proffesiynol Unigol

Mae AdvanceHE (sef yr Academi Addysg Uwch gynt) yn dyfarnu pedwar categori gwahanol o Gymrodoriaeth: Cymrawd Cyswllt, Cymrawd, Uwch Gymrawd a Phrif Gymrawd.

Mae'r pedwar categori yma'n adlewyrchu'r ystod eang o ymarfer proffesiynol sy'n cael ei gyflawni gan unigolion sy'n addysgu a/neu sy'n cefnogi dysgu ym maes addysg uwch; gan gynnwys y rhai sydd â rôl rannol yn addysgu/cefnogi dysgu hyd at weithwyr proffesiynol uwch sy'n cael effaith strategol ar addysgu a dysgu mewn lleoliad sefydliadol, cenedlaethol a/neu ryngwladol.

Dyfernir y pedwar categori o Gymrodoriaeth ar sail tystiolaeth o ymarfer proffesiynol personol sy'n bodloni gofynion un o bedwar Disgrifydd a Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig. Datblygwyd y fframwaith safonau ar gyfer y sector addysg uwch ac mae'n nodi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau a ddangosir gan y rhai sy'n addysgu a/neu sy'n cefnogi dysgu ym maes addysg uwch.


 • Mae’n ffurfio sylfaen i ddatblygiad proffesiynol cychwynnol a pharhaus staff sy’n ymwneud ag addysgu a chefnogi dysgu.
 • Mae’n meithrin ymagweddiadau deinamig tuag at ddysgu ac addysgu drwy greadigrwydd, blaengarwch a datblygiadparhaus mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd academaidd a/neu broffesiynol.
 • Mae’n dangos i fyfyrwyr a rhanddeiliad  eraill y proffesiynoldeb mae staff a sefydliadau yn ei gyfrannu at addysgu a chymorth i ddysgu myfyrwyr.
 • Mae’n cydnabod yr amrywiaeth ac ansawdd arferion dysgu, addysgu ac asesu sy’n ffurfio sail i ddysgu myfyrwyr.
 • Mae’n galluogi unigolion a sefydliadau i ennill cydnabyddiaeth ffurfiol am ymagweddiadau gwella-ansawdd tuag at addysgu a chynorthwyo dysgu, yn aml fel rhan o gyfrifoldebau ehangach a all gynnwys ymchwil a/neu weithgareddau rheolaeth.

Dyfernir Cymrodoriaethau ar sail gallu i arddangos un o bedwar Disgrifydd Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig yn llwyddiannus ac yn effeithiol. Wrth benderfynu pa gategori o Gymrodoriaeth i wneud cais amdano ar yr adeg yma yn eich gyrfa, bydd angen i chi benderfynu pa un o bedwar Disgrifydd Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig sydd fwyaf priodol i'ch ymarfer a'ch profiad proffesiynol:

Cymrawd Cyswllt

Os ydych yn gallu darparu tystiolaeth o fod yn effeithiol yng nghyd-destun eich rôl broffesiynol, a fydd fel arfer yn cynnwys rhywfaint o gyfrifoldebau addysgu a/neu gymorth dysgu, drwy ymgeisio am Gymrodoriaeth Gyswllt bydd angen i chi gyflwyno dealltwriaeth o agweddau penodol ar addysgu effeithiol, dulliau cymorth dysgu a phrofiad dysgu myfyrwyr.

Cymrawd

Os ydych yn gallu darparu tystiolaeth o effeithiolrwydd eang mewn rolau addysgu a chefnogi dysgu mwy sylweddol ac yn gallu dangos dealltwriaeth eang o ddulliau effeithiol o addysgu a chymorth dysgu fel cyfraniad allweddol i brofiad dysgu myfyrwyr o safon.

Uwch Gymrawd

Os ydych yn gallu dangos dealltwriaeth drwyadl o ddulliau effeithiol o addysgu a chymorth dysgu fel cyfraniad allweddol i brofiad dysgu o safon uchel i fyfyrwyr. Mae'n bosib eich bod yn aelod profiadol o staff sy'n gallu dangos effaith a dylanwad dros gydweithwyr eraill drwy fod yn gyfrifol am arwain, rheoli neu drefnu rhaglenni, pynciau a/neu feysydd disgyblaethol er enghraifft.

Prif Gymrawd

Os ydych yn gallu dangos cofnod parhaus o arweinyddiaeth strategol effeithiol mewn arfer a datblygu academaidd, a'r ffaith eich bod yn brofiadol iawn gyda chyfrifoldebau arweinyddiaeth strategol eang sy'n gysylltiedig ag agweddau allweddol o addysgu a chefnogi dysgu.

Nid yw'r disgrifyddion yn dangos hierarchaeth, dim ond categorïau o Gymrodoriaeth ydyn nhw sy'n adlewyrchu'r rolau a'r profiadau lluosog a gyflawnir gan y rheini sy'n addysgu ac yn cefnogi dysgu ym maes addysg uwch.

I gael gwybodaeth am weithdai ar gyfer categorïau penodol o Gymrodoriaeth, ewch i dudalen Gweithdai Academi Addysg Uwch CELT.


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Lyndsey Muir.

[email protected] Arweinydd Cynllun.

[email protected].

01443 654850.


Dyddiadau cau a Phaneli

Rydyn ni'n cynnal tri chylch o ddyddiadau cau a phaneli bob blwyddyn galendr ym mis Chwefror, Mehefin a Hydref.

Gwanwyn Paneli 2021

 • Cyflwyniad– 8 Chwefror 2021
 • Paneli – 25, 26 Chwefror 2021
 • Canlyniadau – 26 Mawrth 2021

Haf Paneli 2021

 • ail-gyflwyniadau yn unig
 • Cyflwyniad– 1 Mehefin 2021

Hydref Paneli 2021

 • Cyflwyniad– 18 Hydref 2021
 • Paneli – 1, 2 Tachwedd 2021
 • Canlyniadau – 3 Rhagfyr 2021

Nodwch:

Cyflwynir ceisiadau drwy Blackboard a bydd angen i chi gael mynediad i'r sefydliad perthnasol cyn i chi allu cyflwyno. Os nad ydych wedi bod i weithdy ac yn dal yn dymuno cyflwyno cais, anfonwch e-bost i [email protected] i ofyn am fynediad


Gweithdai

Rhaid i staff y Brifysgol drefnu sesiynau drwy MyInformation. Cliciwch ar deitl y gweithdy yr hoffech ddod iddo isod, a bydd yn mynd â chi i sgrin fewngofnodi MyInformation.

Pan fyddwch yn clicio ar ddolen MyInformation, bydd gofyn i chi roi eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair i mewn.

Dylai staff colegau partner, staff Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a staff Undeb y Myfyrwyr gofrestru drwy anfon e-bost i [email protected]


[email protected]: Cyflwyniad i Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig ar gyfer Ymgeiswyr - Lyndsey Muir, Ddarlithydd mewn Datblygiad Addysgo, CELT.

Mae'r sesiwn ddwy awr ragarweiniol yma ar gyfer staff sydd â diddordeb mewn datblygu cais i fod yn Gymrawd Cyswllt/Gymrawd neu Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.
Bydd y sesiwn yn rhoi sylw i Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig a chynllun Datblygiad Proffesiynol Parhaus [email protected], yn ogystal â'u llwybrau a'u helfennau. Dyfernir Cymrodoriaethau ar sail gallu i arddangos un o bedwar Disgrifydd Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig yn llwyddiannus ac yn effeithiol. Bydd y sesiwn yma'n eich galluogi chi i benderfynu pa gategori o Gymrodoriaeth rydych chi am ymgeisio amdano yn ystod y cyfnod yma yn eich gyrfa. Byddwn ni'n trafod tri allan o bedwar Disgrifydd Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig er mwyn eich galluogi chi i ddewis yr un mwyaf priodol ar gyfer eich profiad ymarferol a phroffesiynol.

T[email protected]: Datblygu'ch cais - Lyndsey Muir, Ddarlithydd mewn Datblygiad Addysgo, CELT.

Mae'r gweithdy dwy awr yma ar gyfer staff sydd wedi bod i'r gweithdy Cyflwyniad i Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig ar gyfer Ymgeiswyr ac sydd bellach mewn sefyllfa i ganolbwyntio ar ddatblygu eu cais am Gymrodoriaeth Cyswllt/Gymrodoriaeth/Gymrodoriaeth Uwch. Byddwn yn edrych ar y broses o wneud cais ar gyfer y categori yma ac yn eich cynorthwyo i feddwl am y dystiolaeth y bydd angen i chi ei chasglu a'r achos y bydd angen i chi ei greu er mwyn i'ch cais lwyddo.

[email protected]: Hafan Ysgrifennu ar gyfer Ymgeiswyr, hwylusir gan - Lyndsey Muir, Ddarlithydd mewn Datblygiad Addysgo, CELT – ar gael ar gais.

Mae'r gweithdy tair awr yma ar gyfer staff sy'n chwilio am fan tawel a diogel i ganolbwyntio ar ysgrifennu er mwyn datblygu cais Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig. Yn ystod y gweithdy, sy'n cael ei hwyluso gan CELT, bydd modd defnyddio adnoddau fel llyfrau ac erthyglau, a chael trafodaeth ac adborth gan gyfoedion.

[email protected]: Dod yn Fentor [email protected] - Lyndsey Muir, Ddarlithydd mewn Datblygiad Addysgo, CELT – ar gael ar gais.

Mae [email protected], y cynllun Cydnabyddiaeth newydd gan yr Academi Addysg Uwch ar gyfer Prifysgol De Cymru, yn defnyddio mentoriaid i helpu ymgeiswyr i ysgrifennu cais da. Yn bennaf, mae'r gweithdy dwy awr yma ar gyfer staff sydd wedi cael eu henwebu gan eu Cyfadran / Gwasanaeth Proffesiynol / Coleg Partner i fod yn Fentor [email protected], ond gall hefyd fod o ddiddordeb i bobl sydd am fod yn fentor yn y dyfodol. Bydd y gweithdy rhyngweithiol yn edrych ar ddulliau mentora sy'n galluogi'r rhai sy'n cael eu mentora i gael y mwyaf allan o'u ceisiadau am gydnabyddiaeth yr Academi Addysg Uwch yn erbyn Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig.

[email protected]: Sesiwn Galw Heibio i Fentoriaid - facilitated by Lyndsey Muir, Ddarlithydd mewn Datblygiad Addysgo, CELT – ar gael ar gais.

Mae'r sesiwn yma, sydd wedi'i hwyluso gan CELT, ar gyfer mentoriaid [email protected]; i ddod i drafod a chael cymorth a chyngor i'w helpu gyda'u hymdrechion i fentora cydweithwyr ym Mhrifysgol De Cymru gyda'u ceisiadau ar gyfer Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig.

[email protected]: Gwneud cais i fod yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch: nawr neu yn y dyfodol? - Clare Kell, Cyfarwyddwr Y Canolfan i Wella Dysgu ac Addysgu.

Mae hwn yn weithdy rhagarweiniol awr a hanner o hyd ar gyfer staff sydd â diddordeb mewn datblygu cais i fod yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.


[email protected]: Paratoi eich cais am Brif Gymrawd - Clare Kell, Cyfarwyddwr Y Canolfan i Wella Dysgu ac Addysgu.

Mae'r gweithdy dwy awr yma ar gyfer staff sydd wedi bod i'r gweithdy rhagarweiniol ar gyfer bod yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac sydd bellach mewn sefyllfa i ganolbwyntio ar ddatblygu eu cais ymhellach. Yn ystod y gweithdy, sy'n cael ei hwyluso gan CELT, byddwn yn canolbwyntio ar ysgrifennu pwrpasol, trafod a chael adborth gan gyfoedion ar sail Disgrifydd y Prif Gymrawd.


Helen Bowen

Y Gofrestrfa Academaidd

Categori Cymrodoriaeth: Cymrawd Cyswllt

"Rwy'n teimlo'n falch o fod yn rhan o deulu'r Academi Addysg Uwch. Mae cael y gydnabyddiaeth Cymrawd Cyswllt yn fy atgoffa o sut rydw i wedi cefnogi myfyrwyr yn y gorffennol, ond bod hyn hefyd wedi fy ysgogi i feddwl am ddulliau arloesol o gefnogi myfyrwyr wrth symud ymlaen drwy wasanaethau gweinyddol."

Lloyd Williams

Rheolwr Datblygu Cyflogadwyedd, Gwasanaeth Gyrfâu
Categori Cymrodoriaeth: Cymrawd

"Galluogodd proses adlewyrchu'r Gymrodoriaeth i mi ystyried y ffyrdd y mae dysgu ac addysgu wedi bod yn allweddol i fy rôl fel ymarferwr gyrfaoedd, rheolwr a datblygwr cyflogadwyedd. Mae'r hyder a gefais o hyn o ran rhwydweithio gydag academyddion wedi codi momentwm sylweddol o ran gwreiddio cyflogadwyedd yng nghwricwlwm Prifysgol De Cymru. Mae llawer o'r tîm datblygu cyflogadwyedd yn y Brifysgol bellach wedi dilyn ôl fy nhroed i wella'u hyder a'u hygrededd proffesiynol eu hunain ymhellach."

Carl Sykes

Uwch Technolegydd Dysgu

Categori Cymrodoriaeth: Uwch Gymrawd

"Ers llwyddo i ddod yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch yn ddiweddar, mae'n deimlad da cael cydnabyddiaeth mewn cymuned academaidd ymroddedig sy'n seiliedig ar y nod cyffredin o wella a datblygu dysgu ac addysgu. Ar lefel bersonol, teimlaf y bydd y gydnabyddiaeth yma'n helpu i wella fy natblygiad yn y dyfodol a'm datblygiad gyrfaol ym maes addysg uwch."

Professor Karen Fitzgibbon

Pennaeth Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr, Cyfadran Busnes a Chymdeithas
Categori Cymrodoriaeth: Prif Gymrawd

"Mae gweithio gyda chydweithwyr i dynnu sylw at bwysigrwydd cydnabyddiaeth yr Academi Addysg Uwch wedi fy ngalluogi i rannu ymarfer llawer o bobl ysbrydoledig. Mae wedi bod yn fraint cael cymryd rhan mewn sgyrsiau cyfoethog am ymarfer academaidd ym maes addysg uwch a sicrhau bod ein polisïau yn adlewyrchu'r cyd-destun disgyblu y byddwn yn darparu profiadau ein myfyrwyr ynddo."

Celia Jackson

Uwch Ddarlithydd, Ffotograffiaeth, FCI
Rôl TSL: Mentor [email protected]
Categori Cymrodoriaeth: Uwch Gymrawd

"Cefais y fraint o weithio gyda mentoriaid gwych dros y blynyddoedd, sydd wedi buddsoddi cymaint o'u hamser a'u harbenigedd i fy helpu i ddatblygu fy ngyrfa. Mae'n bleser llwyr bod yn fentor fy hunan erbyn hyn, ac i helpu staff i adlewyrchu, gwerthuso a datgelu eu cryfderau wrth baratoi cais. Hefyd, mae'n gweithio'r ddwy ffordd: Rwy'n dysgu llawer iawn gan fy mentoriaid, ac yn gwneud cysylltiadau trawsddisgyblaethol newydd a gwerthfawr hefyd!"

Mark Davies

Uwch Ddarlithydd - Ymarfer Uwch, Cyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg
Rôl TSL: Aseswr [email protected]

Categori Cymrodoriaeth: Uwch Gymrawd

"Mae Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch yn cynnig fframwaith i staff prysur allu dangos ymrwymiad parhaus i ddatblygu arddulliau dysgu ac addysgu rhagorol. Fel aseswr [email protected], rydw i wedi cael cyfle i glywed am ymarferion addysgeg gwych yma yn y Brifysgol; mae'r cynllun Cymrodoriaeth yn caniatáu i hyn gael ei gydnabod, ei wobrwyo, a'i rannu gyda chydweithwyr eraill – gan arwain at well profiad i fyfyrwyr yn y pen draw."


Os ydych yn addysgu cwrs addysg uwch Prifysgol De Cymru rydych yn gymwys i wneud cais am gydnabyddiaeth broffesiynol drwy [email protected], ac mae croeso i chi wneud hynny. Y prif ofynion yw eich bod yn addysgu/cefnogi dysgwyr addysg uwch Prifysgol De Cymru a bod ystod a graddau eich cyfraniad i'r dysgu a'r addysgu yn ddigonol i fodloni'r disgrifwyr ar gyfer y categori cymrodoriaeth a ddewiswyd gennych.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Lyndsey Muir.
[email protected] Arweinydd Cynllun.
[email protected].
01443 654850.