Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Gwobr ar y Cyd am Ragoriaeth mewn Addysgu (CATE)

Gwobr ar y Cyd am Ragoriaeth mewn Addysgu

Cyflwynwyd y Wobr ar y Cyd am Ragoriaeth mewn Addysgu yn 2016 i ategu'r Cynllun Cymrodoriaethau Addysgu Cenedlaethol sy'n cydnabod rhagoriaeth unigolion.

Mae gwobr CATE yn cydnabod bod addysgu a gweithio mewn tîm/ar y cyd yn bwysig i lawer o agweddau ar ein gwaith. Mae'r wobr newydd yn dathlu dysgu ar y cyd a dulliau addysgu sy'n cael effaith gadarnhaol ar brofiad y myfyriwr mewn ffyrdd creadigol ac arloesol.

Gall pob Prifysgol gofrestru un tîm/cywaith y flwyddyn.

Gall unrhyw dîm/cywaith wneud cais. Mae timau, gyda chefnogaeth eu sefydliadau, yn cyflwyno cais i'r Academi Addysg Uwch (un cais i bob sefydliad). Mae'r Academi Addysg Uwch yn gwahodd ymgeiswyr i ysgrifennu cais sy'n amlinellu ffocws a sail resymegol eu gwaith tîm/cywaith ac i egluro pam mai'r gwaith tîm/cywaith oedd yn galluogi llwyddiant ei ganlyniadau/datrysiadau creadigol i'w broblemau. Mae ymgeiswyr yn cyflwyno dau fath o dystiolaeth i gefnogi'u datganiadau o effaith ac effeithiolrwydd. Dylai'r rhain ddangos sut mae gwaith ar y cyd wedi cael effaith ar brofiad dysgu myfyrwyr ar lefel sefydliadol/ddisgyblaethol.

Caiff 15 o sefydliadau eu cyhoeddi fel rhai terfynol, ac o'r rhain, dyfernir gwobrau ariannol i chwech ohonyn nhw. Disgwylir i'r enillwyr ddefnyddio'u gwobrau ariannol i ledaenu eu hymarfer rhagorol ac i ddangos sut mae eu gwaith wedi cael effaith ar y sector/sut y gallai eu gwaith gael effaith ar y sector.


Mae gwobr CATE yn annog y sector i gydnabod ac arddangos y cyfraniad gwerthfawr mae gwaith tîm a chydweithio yn ei wneud i brofiad dysgu'r myfyriwr. Mae ennill gwobr CATE yn gydnabyddiaeth bwerus o ragoriaeth unigolion. Mae'n gynllun sy'n cael ei ddeall yn eang ac mae'n adlewyrchiad cadarnhaol ar yr enillwyr a'r Brifysgol maen nhw'n gweithio iddi.

Mae'r broses o wneud cais yn defnyddio meini prawf gwobr CATE a gall fod yn ffordd ddefnyddiol o ddechrau ysgrifennu am eich ymarfer a'i effaith.


Y cam cyntaf yw rhoi gwybod i ni bod gennych ddiddordeb yn y Cynllun. Gall adeiladu'r dystiolaeth ar gyfer gwneud cais gymryd blwyddyn neu fwy, felly gadewch i ni eich helpu yn gynnar i feddwl am ffocws eich cais wrth iddo esblygu. Gallwch hefyd gyflwyno cais i wobrau Seren blynyddol Prifysgol De Cymru.

Drwy weithio gyda'ch Pennaeth Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr/Pennaeth Dysgu ac Addysgu/Pennaeth y Gwasanaeth Cymorth ac ati, bydd CELT yn cynnal gweithdai ac encilion ysgrifennu, ac yn cynnig cymorth 1:1 i'ch helpu i lunio eich cais.

Mae'r gwaith o baratoi cais i'r Cynllun Cymrodoriaeth/Gwobr ar y Cyd am Ragoriaeth mewn Addysgu (CATE) yn weithgaredd datblygiad proffesiynol parhaus grymus: nid oes rhaid i chi gyflwyno cais i'r Cynllun Cymrodoriaeth/CATE, ond gallwch ddefnyddio'r broses ysgrifennu cais ar gyfer gwneud cais Prif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch a/neu gais Athrawol.


I gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â celt@southwales.ac.uk a siaradwch hefyd â'ch HOLTSE.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol, ewch i  wefan yr Academi Addysg Uwch.