Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Prosiectau Interniaid Graddedig CELT

Swyddog Prosiect/Intern Graddedig - Charlotte Rowlands. 


Yn ystod 2017/18 aeth y Brifysgol ati i gynnal prosiect ymchwil fel rhan o linyn Amgylcheddau Dysgu Trawsffurfiol y Cynllun Profiad Myfyrwyr.

Cynhaliwyd yr ymchwil mewn tri cham – cynhaliwyd cam cyntaf y prosiect rhwng mis Medi a Rhagfyr 2017, a cham dau a thri rhwng mis Ionawr a Gorffennaf 2018.

Nod cam cyntaf y prosiect ymchwil oedd gwerthuso effaith datrysiadau yn seiliedig ar ddodrefn ar ryngweithio yn yr ystafell ddosbarth gan ddefnyddio'r cwestiwn ymchwil canlynol. 'Beth sy'n digwydd pan wneir addasiadau i ddodrefn ac addurniadau mewn ystafelloedd addysgu llawr gwastad?' Mae Intern Graddedig o Brifysgol De Cymru, gyda chymorth grŵp ymchwil sy'n cynnwys staff o bob rhan o'r Brifysgol, wedi cwblhau'r gwaith o gasglu data ar gyfer y cam yma, ac mae prif ganfyddiadau mewn tri maes wedi'u nodi:

Yn seiliedig ar fyfyrwyr

Dangosodd ymchwil fod myfyrwyr yn mwynhau rhannu dyfeisiau (gliniaduron, ffonau, llechi) ar gyfer gwaith grŵp, ac y byddan nhw'n aml yn edrych ar ddyfais myfyriwr arall ar fwrdd cyfagos.

Mewn cyfweliadau llais gyda myfyrwyr, nodwyd yn benodol y manteision o osod byrddau fel ynysoedd ar gyfer rhyngweithio a gwaith grŵp yn hytrach na'u gosod yn draddodiadol mewn rhesi. Cafwyd sylwadau gan fyfyrwyr oedd yn cynnwys: 'dydy'r ystafell yma ddim yn teimlo fel ystafell ddosbarth pan fyddwch chi'n dod mewn iddi'.

Roedd myfyrwyr yn teimlo'n fwy cyfforddus yn eu hamgylchedd dysgu, ac roedd defnyddio ystafelloedd anffurfiol yn eu hannog i aros ar y campws yn ystod amser digyswllt. Mae bod mewn amgylchedd hyblyg ac addasadwy sy'n hyrwyddo dysgu yn grymuso myfyrwyr ac yn rhoi'r ffocws sydd ei angen iddyn nhw i ymroi i dasgau. Maen nhw'n chwarae rhan weithredol yn y broses ddysgu, sy'n atgyfnerthu'r thema 'Myfyrwyr fel Partneriaid'.

Dysgu sy'n Canolbwyntio ar Fyfyrwyr

Roedd arsylwadau'n dangos bod nodweddion penodol o'r ystafelloedd dosbarth peilot (er enghraifft cynllun, dodrefn) yn hwyluso creu dull dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr. Roedd y byrddau gwyn cludadwy yn cael eu defnyddio'n aml, gyda'r myfyrwyr yn ysgrifennu ar ddwy ochr y bwrdd mewn grwpiau ar yr un pryd, yn trafod eu hatebion ac yn asesu ymatebion grwpiau eraill.

Drwy sefydlu rheolau sylfaenol a magu hyder, dechreuodd y myfyrwyr deimlo eu bod yn gallu newid cyfluniad y dodrefn i weddu i'w hanghenion. O ganlyniad, mae'r gofod dysgu yn dod yn amgylchedd sy'n annog dysgu, trafodaeth barchus a grymuso.

Yn seiliedig ar staff

Yn aml mae staff yn eistedd wrth fyrddau gyda myfyrwyr i hwyluso trafodaeth neu ddarparu cymorth wedi'i dargedu i unigolion neu grwpiau o fyfyrwyr. Defnyddir ystafelloedd anffurfiol cyfagos yn rheolaidd yn ystod amser cyswllt a digyswllt.

Ar gyfer ein hymchwil, gwahoddwyd staff i ffilmio cofnod fideo byr ar ôl pob un o'u sesiynau yn yr ystafell ddosbarth beilot, i arsylwi ar newidiadau mewn ymarfer, hyder a phrosesau meddwl dros amser. Mae eu myfyrdodau'n awgrymu bod y rhai sydd wedi bod yn rhan o'r prosiect yn dechrau newid eu hymarfer ac yn ystyried yr amgylchedd dysgu wrth gynllunio dysgu.

Mae hyder y staff wedi gwella ac mae defnyddwyr yn manteisio ar yr hyblygrwydd a gynigir gan yr ystafelloedd dosbarth i hwyluso trafodaeth ac i ymgysylltu â myfyrwyr. Maen nhw hefyd yn meddwl am sut y gallan nhw drosi eu harferion newydd i ystafelloedd dosbarth eraill ar draws y Brifysgol.

Yn seiliedig ar amgylchedd

Mae ein harsylwadau yn dangos bod defnyddio amgylcheddau sy'n annog dysgu yn hwyluso cydweithio a rhyngweithio cymdeithasol, ac yn annog dull 'dysgu yn unrhyw le'.Intern Graddedig - Sophie Meace. 


Beth yw Llythrennedd Digidol?

Mae'r Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth yn diffinio Llythrennedd Digidol fel 'y galluoedd hynny sy'n gosod unigolyn mewn cymdeithas ddigidol ar gyfer byw, dysgu a gweithio ynddi' (Y Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth, 2015). Yn aml, caiff lefelau Llythrennedd Digidol staff a myfyrwyr Prifysgol De Cymru eu rhagdybio, a nod y prosiect yma yw dileu'r rhagdybiaethau a chreu darlun ehangach o beth mae 'Llythrennedd Digidol' yn ei olygu ar gyfer staff a myfyrwyr Prifysgol De Cymru.

Y Prosiect

Deilliodd y Prosiect Llythrennedd Digidol o astudiaeth ragarweiniol a gwblhawyd ym mis Awst 2016, a gynlluniwyd yn wreiddiol i hwyluso gwell dealltwriaeth o sgiliau, profiadau a disgwyliadau digidol unigolion ar draws Prifysgol De Cymru. Ym mis Medi 2016, cymerodd Prifysgol De Cymru ran yng nghynllun Tracio Profiad Digidol Myfyrwyr y Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth, a pharhaodd y prosiect i helpu i sefydlu'r lefelau presennol o lythrennedd digidol yn y Brifysgol.
Bwriadwyd i ganlyniadau'r prosiect gael eu defnyddio i fod yn llwyfan cychwynnol ar gyfer datblygu llythrennedd digidol staff a myfyrwyr Prifysgol De Cymru. Arweiniodd y ffaith i ganfyddiadau'r prosiect gael eu rhannu'n eang ar draws y sefydliad at roi gwell dealltwriaeth o brofiadau a disgwyliadau unigolion o ran defnyddio technoleg ar gyfer addysgu a dysgu.

Beth mae CELT yn ei wneud

Ar hyn o bryd mae CELT yn cefnogi ac yn gweithio gyda chyfadrannau i ddatblygu sgiliau llythrennedd digidol y staff er mwyn gwella addysgeg a defnyddio Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (TEL) i hwyluso dulliau gweithredol ac arbrofol, efelychu a throchi ar lefel cwrs i symud addysgeg i ffwrdd o drosglwyddo gwybodaeth tuag at ddeialog (er enghraifft, drwy droi'r dysgu yn yr ystafell ddosbarth ar ei ben) a chreu gwydnwch i newidiadau staff drwy roi mynediad i adnoddau ar-lein o ansawdd gan gyfeirio at amcanion S07.3 ac S02.8 yn y Cynllun Profiad Myfyrwyr

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect neu i gael mynediad at adroddiad llawn y prosiect, cysylltwch â Sophie Meace

(Menter Rhagoriaeth Strategol Is-ganghellor yr Academi Addysg Uwch). 

Swyddog Prosiect/Intern Graddedig - Rozalind Green-Innes. 


Nod y prosiect oedd datblygu a phrif ffrydio dysgu trochol i bob myfyriwr israddedig newydd yn y Brifysgol. Mae gan y Brifysgol gwricwlwm cymhwysol iawn, ac mae datblygu dull gweithredol o ddysgu trochol yn gwneud dau beth allweddol; mae'n rhoi cyfle i'r dysgwr ryngweithio â chyd-ddysgwyr mewn timau – gan feithrin teimlad o hunaniaeth a pherthyn – ac mae'n caniatáu i ni allu datblygu strategaethau dysgu gweithredol mewn amgylchedd risg isel.

Canolbwyntiodd y prosiect ar ddechrau'r daith ddysgu – sef chwe wythnos gyntaf y tymor – cyfnod o risg ar gyfer dargadw dysgwyr fel y gwyddom. Nod y prosiect oedd meithrin diddordeb a theimlad o berthyn drwy ddatblygu perthynas effeithiol gyda myfyrwyr eraill a staff – sef staff academaidd a thimau cymorth. Roedd y cyfnod chwe wythnos yma hefyd yn cynnwys elfen o asesu cyfunol fel bod yr holl fyfyrwyr yn cael adborth cynnar ar eu dysgu.

Roedd y prosiect yn fenter prifysgol gyfan gyda'r nod o alluogi'r Brifysgol i wella ei harweinyddiaeth strategol mewn dysgu ac addysgu. Bwriadwyd i ganlyniadau'r prosiect gael eu defnyddio i gynllunio darpariaethau dysgu trochol pellach i ddysgwyr sy'n ymuno â'r Brifysgol yn y drydedd flwyddyn ar ôl astudio Graddau Sylfaen mewn colegau addysg uwch.
I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â celt@southwales.ac.uk