Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Y Cynllun Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol (NTFS)

Y Cynllun Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol (NTFS)

Mae’r cynllun hynod bwysig hwn yn cydnabod a gwobrwyo dysgu ac addysgu rhagorol, gyda hyd at 55 o wobrau ar gael yn flynyddol i ddarparwyr addysg uwch cymwys yn Lloegr, Gogledd Iwerddon, Cymru a’r Alban. 

Cyllidir y cynllun gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac Adran Cyflogaeth a Dysgu Gogledd Iwerddon, ac mae’r Cymrodoriaethau Addysgu Cenedlaethol yn wobrau nodedig iawn y gellir eu rhoi i rai sy’n ymwneud ag addysgu neu gefnogi addysgu mewn addysg uwch. Gall pob darparwr addysg uwch cymwys ond enwebu hyd at dri o’i staff dysgu ac addysgu i’w hystyried bob blwyddyn.

Mae’r gwobrau’n gystadleuol iawn a bydd angen gwneud gwaith sylweddol ar ddatganiad y cais yn ystod yr hydref.

Mae Cais am Gymrodoriaeth yn cynnwys datganiad 4, 500 o eiriau sut mae’r unigolyn yn arddangos rhagoriaeth sy’n berthnasol i’r tri phrif faen prawf:

  1. Rhagoriaeth unigol: Tystiolaeth o gryfhau a thrawsnewid y profiad dysgu i fyfyrwyr sy’n gymesur â chyd-destun yr unigolyn a’r profiadau sydd ar gael drwyddo.
  2. Codi proffil rhagoriaeth: Tystiolaeth o gefnogi cydweithwyr a dylanwadu ar gefnogaeth i fyfyrwyr ddysgu; dangos effaith a dylanwad y tu hwnt i swyddogaeth academaidd neu broffesiynol uniongyrchol y sawl a enwebir. 
  3. Datblygu rhagoriaeth: Tystiolaeth o ymroddiad y sawl a enwebir i’w d(d)atblygiad proffesiynol parhaus o ran addysgu a dysgu a/neu gefnogi dysgu.


Mae ennill Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yn cael ei gydnabod yn eang fel arwydd o ansawdd ym maes addysg uwch ym Mhrydain yn ogystal ag yn rhyngwladol.

Gall y wobr helpu i agor drysau i gyfleoedd academaidd neu yrfa newydd.

Mae enillwyr y Gymrodoriaeth yn ymuno â chymuned o weithwyr proffesiynol tebyg sy'n angerddol am ragoriaeth addysgu.


Y cam cyntaf yw rhoi gwybod i ni bod gennych ddiddordeb yn y Cynllun. Gall adeiladu'r dystiolaeth ar gyfer gwneud cais gymryd blwyddyn neu fwy, felly gadewch i ni eich helpu yn gynnar i feddwl am ffocws eich cais wrth iddo esblygu. Gallwch hefyd gyflwyno cais i wobrau  Seren blynyddol Prifysgol De Cymru.

Drwy weithio gyda'ch Pennaeth Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr/Pennaeth Dysgu ac Addysgu/Pennaeth y Gwasanaeth Cymorth ac ati, bydd CELT yn cynnal gweithdai ac encilion ysgrifennu, ac yn cynnig cymorth 1:1 i'ch helpu i lunio eich cais.

Mae'r gwaith o baratoi cais i'r Cynllun Cymrodoriaeth/Gwobr ar y Cyd am Ragoriaeth mewn Addysgu (CATE) yn weithgaredd datblygiad proffesiynol parhaus grymus: nid oes rhaid i chi gyflwyno cais i'r Cynllun Cymrodoriaeth/CATE, ond gallwch ddefnyddio'r broses ysgrifennu cais ar gyfer gwneud cais Prif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch a/neu gais Athrawol.

 I gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â celt@southwales.ac.uk a siaradwch hefyd â'ch HOLTSE.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol, ewch i  wefan yr Academi Addysg Uwch.