Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Ymarfer Cynhwysol

Ymarfer Cynhwysol

Dull o addysgu a dysgu yw ymarfer cynhwysol, sy'n ceisio sicrhau bod gan yr holl fyfyrwyr fynediad teg at gynnwys y cwrs; cyfranogiad llawn mewn gweithgareddau dysgu; a chyflawniad yn unol â'u gallu. Er y gallai fod angen cyflwyno addasiadau penodol i fodloni anghenion myfyrwyr unigol, cydnabyddir y gall cynllunio gofalus gael gwared â nifer o rwystrau anfwriadol a damweiniol i fyfyrwyr. Anogir y dull cynllunio hwn (a gaiff ei alw hefyd yn ddylunio cyffredinol ar gyfer dysgu) ym Mhrifysgol De Cymru.

Enghreifftiau o Ymarfer Cynhwysol 

  • Sleidiau PowerPoint gyda ffontiau sans serif; testun amgen i gyd-fynd â delweddau, a lliwiau testun/cefndir sy'n cyferbynnu; 
  • Cynnwys dulliau asesu amrywiol ar draws Modiwlau a Chyrsiau; 
  • Recordiadau Panopto ar gyfer adolygu;
  • Defnyddio ystod o ddulliau rhannu cynnwys e.e. fideos neu gynnwys ffisegol neu rithwir, un ai wyneb yn wyneb neu fel rhan o ddarpariaeth gyfunol; 
  • Darlleniadau modiwl sy'n cynnig ystod o opsiynau, er enghraifft o'r De Byd-eang yn ogystal â'r Gogledd Byd-eang.


Sut gall CELT helpu

Gall CELT gynghori a chynorthwyo arweinwyr cwrs ac aelodau unigol o staff ynghylch ffyrdd o sicrhau bod eu harferion dysgu ac addysgu yn gynhwysol. Anogir arweinwyr cyrsiau sydd â chyrsiau sy'n cael eu dilysu neu eu hadolygu, ac sy'n dymuno sicrhau bod eu cwricwla yn hygyrch i bawb, i gysylltu â ni. Mae croeso i Ysgolion sy'n mabwysiadu arferion cynhwysol ar gyfer yr Ysgol gyfan drafod sut gall CELT eu cynorthwyo drwy gynnig gweithdai pwrpasol. 


Cysylltwch â Dr Cath Camps (Rheolwr Academaidd - Dylunio Cwricwlwm) os hoffech archwilio unrhyw rai o'r materion a godwyd yma ymhellach.


Adnoddau a chanllawiau eraill