Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (TEL)

Mae defnyddio technoleg i wella dysgu ac addysgu yn un o brif elfennau Cynllun Profiad Myfyrwyr y Brifysgol. Mae'r tîm Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg yn CELT yn cefnogi cyfadrannau, adrannau a grŵp Prifysgol De Cymru yn ei gyfanrwydd i wneud defnydd o ddulliau arloesol wrth ddefnyddio technoleg mewn dysgu, addysgu ac asesu, a fydd yn gwella'r profiad dysgu.  

Ein hamcanion yw:  

  • Cyfrannu at fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus y Brifysgol er mwyn datblygu staff i ddefnyddio technoleg i wella dysgu ac addysgu, gan sicrhau bod yr ymarfer yn gynhwysol ac wedi'i wreiddio yn y damcaniaethau addysgol perthnasol ac yn cydymffurfio â Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig;  
  • Cynnal ysgolheictod a gwaith ymchwil i'r defnydd o dechnoleg er mwyn gwella dysgu ac addysgu;  
  • Gweithio yng nghyd-destun y Cynllun Profiad Myfyrwyr i ddatblygu llythrennedd digidol staff a myfyrwyr;  
  • Darparu a rhannu enghreifftiau o arferion da o ddefnyddio technoleg er mwyn gwella dysgu gyda'r grŵp;  
  • Cyfrannu at weithdai a seminarau a gaiff eu trefnu fel rhan o'r Cynllun Profiad Myfyrwyr;  
  • Gweithio gyda Chyfadrannau i ddatblygu staff i wneud defnydd priodol o dechnoleg ar gyfer dysgu ac addysgu ar gyrsiau'r Brifysgol;  
  • Hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o asesu ar-lein, gan ddefnyddio offer megis TurnitIn, Blackboard Assignments, Panopto, e-Bortffolios ac offer eraill fel y bo'n briodol;  
  • Datblygu ein defnydd o dechnolegau newydd i gefnogi dysgu myfyrwyr, a thrwy hynny wella eu profiad dysgu.