blended.jpg

Rwy'n addysgu mewn Ystafell Wolfvision

Beth yw Wolfvision?

Technoleg glyweledol newydd sydd wedi'i gosod mewn 1/3 o ystafelloedd ar draws PDC ac sydd â'r potensial i gynnig profiad cydweithredol wedi'i gyfoethogi i fyfyrwyr yw Wolfvision. 

Bydd y dudalen hon yn esbonio beth sy'n newydd yn yr ystafelloedd, beth fydd ei angen arnoch chi, a sut i ddefnyddio'r cyfarpar clyweledol newydd gam wrth gam. 


Beth sydd angen i mi ei wybod am ystafell ddosbarth Wolfvision?

 • Efallai na fydd cyfrifiadur neu Mac wedi'i osod yn yr ystafell; rhaid i chi ddod â dyfais gludadwy (gliniadur neu lechen) a gwefrydd gyda chi i'r ystafell;
 • Rhaid cysylltu'r ddyfais gludadwy â rhwydwaith PDC;
 • Mae sgrin gyffwrdd wedi'i gosod ar y darllenfwrdd nawr; 
 • Mae meicroffonau gwell wedi'u gosod; 
 • Mae camerâu ychwanegol wedi'u gosod; 
 • Erbyn hyn, caiff y taflunydd a’r sgrin eu rheoli drwy system Wolfvision. Caiff rhai sgriniau taflunio eu gweithredu â llaw. 

Cysylltwch â Desg Gymorth TG +44(0) 1443 482882:

 • Os nad oes gennych liniadur neu ddyfais gludadwy - mae gliniaduron hunanwasanaeth ar gael ar y campws;
 • Os na allwch gysylltu â WiFi PDC.

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn i mi fynd i mewn i'm hystafell addysgu?

Cyn i chi fynd i mewn i'ch ystafell addysgu, argymhellir eich bod yn gwneud y canlynol: 

 • Darllen drwy'r canllawiau cam wrth gam isod sy'n berthnasol i chi;
 • Sicrhau bod eich dyfais (gliniadur ac ati) gyda chi a'i bod wedi ei gwefru’n llawn neu eich bod yn dod â gwefrydd gyda chi i'ch sesiynau; 
 • Os ydych chi am gynnwys myfyrwyr o bell yn eich sesiynau, cofiwch drefnu eich cyfarfod Teams neu Blackboard Collaborate ar gyfer y sesiwn ymlaen llaw a gwahodd eich myfyrwyr neu anfon y ddolen atynt. 

Canllawiau cam wrth gam

Deunyddiau cymorth ystafell ddosbarth wedi'u galluogi gan Wolfvision a chyfleoedd hyfforddi i gydweithwyr

Mae'r gefnogaeth a hyfforddiant ar gyfer staff i ddod yn gyfarwydd â system Wolfvision Hyflex wedi symud o sail 'galw heibio' i sesiynau 1 awr sy'n cael eu cynnal bob wythnos ar bob lleoliad campws. Maent bellach ar gael trwy iTrent. Rhaid archebu'r cyfleoedd hyfforddi hyn ymlaen llaw felly nodwch: os na chyrhaeddir y nifer lleiaf o gyfranogwyr 24 awr cyn yr amser a drefnwyd, bydd yr hyfforddiant yn cael ei ganslo.

Dylai staff fewngofnodi i iTrent ac o dan 'Gyrfa a Datblygiad', ac yna 'Gweithgareddau dysgu', chwilio am "Wolfvision" a dewis sesiwn briodol.

Cwestiynau cyffredin 

Mae PDC wedi elwa o gyllid gan CCAUC i gyflwyno pecyn clyweledol arbenigol sy'n cefnogi gweithgareddau Hyflex. Mae'r pecyn newydd wedi'i osod mewn traean o'n hystâd a bydd ar gael ar gyfer dechrau y tymor sy’n dechrau fis Medi 2021. Enw'r pecyn hwn yw WolfVision.  

Newid pwysig i'r ystafelloedd gyda'r pecyn WolfVision newydd yw nad oes ganddynt beiriant bwrdd gwaith i chi wneud eich cyflwyniadau felly bydd angen i chi ddod â'ch dyfais eich hun a reolir gan PDC (e.e. Gliniadur, Llechen ac ati). 

Efallai y bydd y pecyn newydd yn golygu y bydd angen i chi wneud rhai mân addasiadau i’r gweithgareddau addysgu yr ydych wedi'u cynllunio. 

Mae system WolfVision wedi'i gosod mewn amrywiaeth o ystafelloedd Addysgu Cyffredinol ac 'ystafelloedd arbenigol' (e.e. technoleg cerddoriaeth neu ddatblygu gemau) ac ystafelloedd cyfarfod ar pob campws. Dewiswyd yr ystafelloedd hyn gan Gyfadrannau fel y rhai sy'n gweddu orau i'r system hon. Bydd ystafelloedd yn cael eu nodi'n glir yn y system amserlennu - darperir rhestr lawn mewn diweddariad dilynol. 

Os ydych wedi'ch amserlennu ar gyfer yr ystafell, bydd raid i chi ei defnyddio. Bydd y rhan fwyaf o ystafelloedd yn dal i ddefnyddio'r technolegau cyfrifiadurol a thaflunydd traddodiadol, ond efallai y byddwch yn cael eich rhoi yn un o ystafelloedd Wolfvision, felly mae'n bwysig eich bod yn deall beth sy'n wahanol am yr ystafelloedd hyn.

Byddwn yn cynnig sesiynau galw heibio ym mhob un o leoliadau’r campws yn yr hydref. Mae canllawiau 'Sut i’ hefyd ar gael ym mhob ystafell Wolfvision, ar wefan CELT ac wedi'u dosbarthu i'r holl staff.

Ar ôl cysylltu â system Wolfvision, byddwch yn gallu cysylltu â chyfarfodydd presennol Teams i gyfathrebu â'ch myfyrwyr.

Na fydd. Er nad ydych yn gallu cynnal sesiynau Collaborate drwy ddefnyddio system Wolfvision, os ydych yn addysgu mewn ystafell nad yw'n ystafell Hyflex (neu ar-lein yn unig) gallwch barhau i ddefnyddio Collaborate (neu Teams) fel yr ydych wedi'i wneud dros y 18 mis diwethaf.

Cadwch eich llygaid ar agor am ohebiaeth a gaiff ei rhannu yn ddiweddarach yn y flwyddyn a fydd yn gwahodd staff i gymryd rhan yn y cynllun peilot.