Ymarfer Cynhwysol drwy Dechnoleg

Trosolwg

Mae'r dudalen yma'n trafod cynhwysiant digidol mewn tri maes allweddol: 

 • gofodau dysgu; 
 • adnoddau a deunyddiau cwrs;
 • asesu ac adborth. 
Mae cynhwysiant digidol yn ystyried yr amrywiaeth o gyd-destunau ac arddulliau dysgu y gall myfyrwyr fod yn eu hastudio – boed hynny'n llawn amser, yn rhan-amser, yn ddysgu cyfunol neu'n ddysgu o bell.

Egwyddorion Cynhwysiant Digidol

 • Yn hyblyg ac yn ymatebol i anghenion mwyafrif y dysgwyr;
 • Yn gwneud pethau'n 'ddefnyddiadwy' ac yn cael gwared ar unrhyw rwystrau diangen i fynediad;
 • Yn gwella ymgysylltiad dysgwyr drwy wella ymarfer addysgu;
 • Yn gyrru twf drwy ddarparu cyfleoedd i weithio o bell;
 • Yn adeiladu gallu digidol a chyflogadwyedd myfyrwyr, gan fanteisio i'r eithaf ar bersonoli a gwahaniaethu yn unol â'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu;
 • Yn galluogi pob dysgwr i fod yn fwy annibynnol drwy ei ddull addysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Cyfeiriwch at wefan y Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth (JISC) i gael rhagor o wybodaeth am gynhwysiant digidol.

Teclynnau cynhyrchiant

Cyfeirir yn aml at dechnolegau cynorthwyol fel teclynnau cynhyrchiant gan nad yw eu defnydd wedi'i gyfyngu i bobl sydd ag anableddau yn unig.  

Cynhwysiant ac Anabledd

Dylai staff fod yn ymwybodol bod Gwasanaeth Cymorth Anabledd y Brifysgol yn argymell defnyddio nifer o dechnolegau gwahanol i gefnogi myfyrwyr. Mae'r rhain yn cynnwys meddalwedd mapio meddwl Inspiration, y chwyddwr a'r darllenydd sgrin SuperNova, adnoddau RNIB Bookshare, apiau Class Notes, rhaglen darllen sgrin Window Eyes, a'r darllenydd fformat AMIS DAISY.

Cynghorion ar sut i fod yn gynhwysol

Dyma gynghorion JISC ar gyfer cynwysoldeb digidol.

Mae deunyddiau sy'n ddigidol gynhwysol yn diwallu anghenion hygyrchedd drwy eu dyluniad a'u dull o gyflwyno. 

Sut gall technoleg helpu

Blackboard

Mae myfyrwyr yn gallu cael mynediad at ddeunyddiau dysgu ar gyfer cyrsiau a modiwlau drwy Blackboard. Gan ddefnyddio Rhith-amgylchedd Dysgu'r Brifysgol, gallwch gynhyrchu cynnwys cwrs sy'n ddigidol hygyrch.

 • Defnyddiwch flogiau, fforymau trafod a chyfnodolion cwrs i greu ffyrdd newydd o ennyn diddordeb myfyrwyr yng nghynnwys y cyrsiau;
 • Cynhyrchwch ddeunydd ar gyfer y cwrs gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau, er enghraifft podlediadau a fideos;
 • Lle bo modd, defnyddiwch e-lyfrau a gefnogir gan y llyfrgell mewn rhestri darllen er mwyn cynyddu mynediad i fyfyrwyr.

Blackboard Ally

Gallwch gynhyrchu dogfennau ysgrifenedig sy'n cyd-fynd â chanllawiau safon cynwysoldeb digidol gan ddefnyddio'r swyddogaeth newydd yn Blackboard i wirio a gwella sgoriau hygyrchedd dogfennau (Blackboard Ally).

Sensus Access

Mae Sensus Access yn darparu Technoleg Cynhwysiant sy'n caniatáu i fyfyrwyr a staff drosi dogfennau i ystod o gyfryngau amgen eraill yn awtomatig, gan gynnwys llyfrau sain, e-lyfrau a Braille digidol. Mae modd defnyddio'r gwasanaeth hefyd i drosi dogfennau anhygyrch, fel ffeiliau PDF sy'n ddelweddau yn unig, lluniau JPG a chyflwyniadau Microsoft PowerPoint yn fformatau mwy hygyrch a haws.

Office 365 

Mae canllawiau defnyddiol ar sut i greu dogfennau hygyrch wedi'u cynhyrchu gan Microsoft. 

Ar bob un o raglenni Office 365 gallwch ddefnyddio'r Gwirydd Hygyrchedd i ddod o hyd i broblemau hygyrchedd. 

Cynghorion ar gyfer creu adnoddau sy'n ddigidol hygyrch

 • Defnyddiwch ganllawiau arferion gorau ar gyfer creu dogfennau cynhwysol wrth eu creu o'r newydd.
 • Defnyddiwch offeryn lanlwytho Blackboard i wirio a chywiro cynwysoldeb hen ddogfennau.
 • Nodwch ddogfennau anaddas a gweithiwch gyda'r llyfrgell i ddod o hyd i ddewisiadau amgen cynhwysol.
 • Defnyddiwch adnoddau sydd ar gael yn rhwydd/adnoddau ar-lein ar gyfer testunau craidd.
 • Cynhyrchwch ddeunydd ar gyfer y cyrsiau gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau.
 • Trefnwch gynllun ac ymddangosiad modiwlau Blackboard fel eu bod yn gyson ar draws y cyrsiau.
 • Ymgorfforwch hygyrchedd wrth gynllunio.

Dolenni defnyddiol:

Mae dysgu'n digwydd mewn gofod dysgu. Gall y gofodau dysgu gynnwys

 • Ystafelloedd dosbarth neu ddarlithfeydd ar gampws. 
 • Y llyfrgell. 
 • Gofodau cymdeithasol neu fannau cyfarfod. 
 • Blackboard. 
 • Gofodau cymdeithasol neu fannau cyfarfod rhithwir. 
 • Mynediad i lyfrau a chyfnodolion ar-lein drwy'r rhyngrwyd, catalog llyfrgelloedd ar-lein ac e-lyfrau. 


Sut gall technoleg helpu

Panopto

Drwy ddefnyddio teclyn cipio darlithoedd y Brifysgol, gallwch recordio darlithoedd tra byddwch yn eu traddodi. Gallwch hefyd ddefnyddio'r recordydd bwrdd gwaith i wneud fideos neu gyflwyniadau llais ar unrhyw adeg sy'n addas i chi. Bydd y feddalwedd hefyd yn caniatáu i chi ffrydio eich hun yn fyw. Mae defnyddio Panopto yn golygu: 

 • Bod myfyrwyr nad ydyn nhw'n gallu cael mynediad i'r gofod dysgu ffisegol yn gallu bod yn bresennol mewn darlithoedd a gweld deunydd darlithoedd mewn lleoliad gwahanol;
 • Bod myfyrwyr sydd ar gyrsiau dysgu cyfunol neu ddysgu o bell yn gallu gweld darlithoedd o ble bynnag maen nhw ac ar amser sy'n addas iddyn nhw;
 • Bod modd rhyngweithio â myfyrwyr drwy'r teclynnau gadael sylwadau a thrafod yn Panopto;
 • Bod modd i fyfyrwyr sy'n ffafrio dysgu drwy wylio fideos ddefnyddio'r recordiadau o'r darlithoedd i adolygu'n fwy effeithiol; 
 • Bod modd i fyfyrwyr anabl sy'n wynebu anawsterau mewn sefyllfaoedd darlithio - o ganlyniad i nam ar y synhwyrau, anawsterau dysgu penodol, problemau'n ymwneud â phrosesu a chofio, anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu a phryderon iechyd meddwl - gymryd rhan.


Adnodd FindARoom

Mae FindaRoom yn adnodd sy'n gallu helpu myfyrwyr i ddod o hyd i'w hystafell addysgu ar bob un o gampysau'r Brifysgol. Gallwch gynnwys dolenni at ystafelloedd addysgu yn eich cyhoeddiadau.

Offeryn ymateb ar gyfer y gynulleidfa

Mae offer ymateb ar gyfer y gynulleidfa yn caniatáu i fyfyrwyr gyfrannu'n ddienw ac yn dawel, a phan gânt eu defnyddio mewn gofod dysgu gallant ehangu cyfranogiad myfyrwyr. Offeryn ymateb ar gyfer y gynulleidfa sy'n cael ei gefnogi gan y Brifysgol yw Vevox

Drwy ddefnyddio Vevox, gall myfyrwyr

 • ofyn cwestiynau; 
 • ateb cwestiynau; 
 • ymuno â thrafodaethau;
 • cwblhau cwisiau a gwirio'u dysgu.

Blackboard Collaborate

Mae gan Blackboard nifer o offer cydweithio sy'n caniatáu i chi gyfathrebu a chydweithio gyda'ch myfyrwyr ar-lein. Gall offeryn parod Blackboard Collaborate eich galluogi: 

 • I gwrdd â myfyrwyr neu grwpiau o fyfyrwyr nad ydyn nhw'n gallu dod i gyfarfodydd neu seminarau;
 • I recordio'r cyfarfodydd hynny i'w gwylio gan fyfyrwyr sy'n gallu neu ddim yn gallu dod i'r cyfarfodydd;
 • I ddarparu man cyfarfod diogel ar-lein ar gyfer gwaith grŵp lle nad oes angen i bob myfyriwr fod yn yr un lle; 
 • I agor drws eich ystafell ddosbarth i ddarlithwyr gwadd, arbenigwyr, a gweithwyr proffesiynol eraill na fyddai myfyrwyr yn cael cyfle i'w cyfarfod fel arall. 

Yn ogystal, gall fforymau trafod a blogiau Blackboard helpu myfyrwyr i weithio gyda'i gilydd ar-lein.

Cynghorion ar gyfer creu gofod dysgu digidol cynhwysol:

 • Dilynwch bolisi Dyfeisiau Symudol yn yr Ystafell Ddosbarth y Brifysgol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddefnyddio technoleg fel gliniaduron, llechi a dyfeisiau symudol yn yr ystafell ddosbarth er mwyn dysgu;;
 • Recordiwch ddarlithoedd yn fyw neu rhag-recordiwch ddeunydd;
 • Amrywiwch yr addysgeg i gyd-fynd ag anghenion amrywiaeth o ddysgwyr a defnyddiwch dechnoleg i gefnogi hyn e.e. defnyddio dull dysgu ben i waered rhannol;
 • Byddwch yn ymwybodol o dechnoleg a defnyddiwch dechnoleg i greu gofodau dysgu ar-lein;
 • Trefnwch gynllun ac ymddangosiad modiwlau Blackboard fel eu bod yn cyd-fynd â Pholisi Gofynion Sylfaenol ar gyfer Modiwlau a'u bod yn gyson ar draws cyrsiau i helpu myfyrwyr i we-lywio o amgylch y gofod digidol. 

Dolenni defnyddiol:

Gall teclynnau digidol gynyddu mynediad myfyrwyr at asesiadau ffurfiannol a chyfunol, ac at adborth pwysig. 

Asesu: Sut gall technoleg helpu

Teclynnau arholiad cynorthwyol ar gyfer arholiadau cyfunol

Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn darparu gwybodaeth i staff ar sut i wneud addasiadau rhesymol / hwyluso trefniadau mynediad ar gyfer profion dosbarth yn ystod y flwyddyn

Blackboard

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn Blackboard i greu asesiadau ar ffurf:

 • Blogiau.
 • Cyfnodolion.
 • Wicis.
 • Cyflwyniadau drwy lanlwytho ffeiliau (cefnogir ystod eang o fathau o ffeiliau).

Panopto

Mae myfyrwyr yn cyflwyno aseiniadau sain a fideo i'r cwmwl yn Panopto. Er mwyn gallu derbyn aseiniadau gan fyfyrwyr, mae angen i chi greu ffolder aseiniadau yn eich modiwl ar Panopto. Yna, gall myfyrwyr lanlwytho recordiadau a wnaed ar unrhyw ddyfais i'r ffolder yma gan ddefnyddio ap Panopto neu'n uniongyrchol i'r cwmwl gan ddefnyddio cyfrifiadur personol/Mac. Mae mynediad am ddim i recordydd Panopto i fyfyrwyr, a gallan nhw ei ddefnyddio i greu eu haseiniadau os ydyn nhw'n dymuno.


Microsoft PowerPoint

Mae modd defnyddio Microsoft PowerPoint i recordio cyflwyniadau llais ar gyferasesiad ffurfiannol neu gyfunol. Er mwyn defnyddio'r swyddogaeth yma, gosodwch PowerPoint ar eich cyfrifiadur personol neu'ch dyfais (nid yw ar gael ar hyn o bryd drwy'r fersiwn ar-lein o Office 365). Gellir cadw cyflwyniadau gyda llais fel ffeil fideo ac yna eu lanlwytho i Panopto.

Turnitin

Gallwch ddefnyddio'r nodwedd Adolygu gan Gyfoedion yn Turnitin ar gyfer tasgau asesu ffurfiannol a chyfunol

Adborth: Sut gall technoleg helpu

Turnitin

 • Defnyddiwch y swyddogaeth adolygu gan gyfoedion yn Turnitin i ganiatáu i fyfyrwyr roi adborth i'w gilydd at ddibenion asesu ffurfiannol.
 • Defnyddiwch y nodwedd sylwadau llais yn Turnitin yn ogystal â'r man nodi sylwadau ysgrifenedig i roi adborth i fyfyrwyr am eu gwaith.

Panopto

 • Defnyddiwch y nodwedd sylwadau yn Panopto i adael adborth llais neu ysgrifenedig i'ch myfyrwyr am eu gwaith.
 • Defnyddiwch Panopto i greu cynlluniau marcio siarad neu i recordio adborth cyffredinol ar gyfer dosbarthiadau ar eu hasesiadau.

Cynghorion ar gyfer sicrhau asesiadau ac adborth sy'n ddigidol gynhwysol

 • Defnyddiwch Blackboard i gadw trefn ar gynnwys eich modiwl mewn ffolderi, a chrëwch asesiadau yn y Ffolder Asesiadau yn unig; 
 • Defnyddiwch y swyddogaeth sylwadau yn Turnitin i recordio adborth sain i fyfyrwyr, neu defnyddiwch Panopto; 
 • Defnyddiwch ddulliau asesu amrywiol yn lle aseiniadau ysgrifenedig, er enghraifft defnyddiwch gyflwyniadau fideo llais, portffolios, wicis, cyfnodolion neu flogiau;
 • Adeiladwch hyblygrwydd a chyfwerthoedd yn eich asesiadau. Bydd hyn yn caniatáu i fyfyrwyr gyflwyno gwaith drwy amrywiaeth o gyfryngau i fodloni'r un meini prawf;
 • Cynhyrchwch a defnyddiwch gynllun marcio siarad ar gyfer asesiadau ffurfiannol a chyfunol. 

Dolenni defnyddiol: