Ymarfer Cynhwysol drwy Dechnoleg

Trosolwg

Mae cynhwysiant digidol yn ystyried yr amrywiaeth o gyd-destunau ac arddulliau dysgu y gall myfyrwyr fod yn eu hastudio – boed hynny'n llawn amser, yn rhan-amser, yn ddysgu cyfunol neu'n ddysgu o bell.

Egwyddorion Cynhwysiant Digidol

 • Yn hyblyg ac yn ymatebol i anghenion mwyafrif y dysgwyr;
 • Yn gwneud pethau'n 'ddefnyddiadwy' ac yn cael gwared ar unrhyw rwystrau diangen i fynediad;
 • Yn gwella ymgysylltiad dysgwyr drwy wella ymarfer addysgu;
 • Yn gyrru twf drwy ddarparu cyfleoedd i weithio o bell;
 • Yn adeiladu gallu digidol a chyflogadwyedd myfyrwyr, gan fanteisio i'r eithaf ar bersonoli a gwahaniaethu yn unol â'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu;
 • Yn galluogi pob dysgwr i fod yn fwy annibynnol drwy ei ddull addysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Cynghorion ar sut i fod yn gynhwysol

Dyma gynghorion JISC ar gyfer cynwysoldeb digidol.

Cynhwysiant ac Anabledd

Dylai staff fod yn ymwybodol bod Gwasanaeth Cymorth Anabledd y Brifysgol yn argymell defnyddio nifer o dechnolegau gwahanol i gefnogi myfyrwyr. Mae'r rhain yn cynnwys meddalwedd mapio meddwl Inspiration, y chwyddwr a'r darllenydd sgrin SuperNova, adnoddau RNIB Bookshare, apiau Class Notes, rhaglen darllen sgrin Window Eyes, a'r darllenydd fformat AMIS DAISY.


Blackboard

Mae deunyddiau sy'n ddigidol gynhwysol yn diwallu anghenion hygyrchedd drwy eu dyluniad a'u dull o gyflwyno. 

Gan ddefnyddio Rhith-amgylchedd Dysgu'r Brifysgol, gallwch gynhyrchu cynnwys cwrs sy'n ddigidol hygyrch.

 • Defnyddiwch flogiau, fforymau trafod a chyfnodolion cwrs i greu ffyrdd newydd o ennyn diddordeb myfyrwyr yng nghynnwys y cyrsiau;
 • Cynhyrchwch ddeunydd ar gyfer y cwrs gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau, er enghraifft podlediadau a fideos;
 • Lle bo modd, defnyddiwch e-lyfrau a gefnogir gan y llyfrgell mewn rhestri darllen er mwyn cynyddu mynediad i fyfyrwyr.

Blackboard Ally

Mae Ally yn offeryn hygyrchedd sydd ar gael yn Blackboard. Mae'n gallu gwneud tri pheth:  

 1. Rhoi sgôr hygyrchedd i unrhyw ddogfen a lanlwythwyd i Blackboard;  
 2. Rhoi arweiniad ar sut i wella hygyrchedd dogfennau a lanlwythwyd i Blackboard;  
 3. Galluogi myfyrwyr (a chi) i lawrlwytho dogfennau mewn fformatau gwahanol. Y fformatau yw.

Panopto

Drwy ddefnyddio teclyn cipio darlithoedd y Brifysgol, gallwch recordio darlithoedd tra byddwch yn eu traddodi. Gallwch hefyd ddefnyddio'r recordydd bwrdd gwaith i wneud fideos neu gyflwyniadau llais ar unrhyw adeg sy'n addas i chi. Bydd y feddalwedd hefyd yn caniatáu i chi ffrydio eich hun yn fyw. Mae defnyddio Panopto yn golygu: 

 • Bod myfyrwyr nad ydyn nhw'n gallu cael mynediad i'r gofod dysgu ffisegol yn gallu bod yn bresennol mewn darlithoedd a gweld deunydd darlithoedd mewn lleoliad gwahanol;
 • Bod myfyrwyr sydd ar gyrsiau dysgu cyfunol neu ddysgu o bell yn gallu gweld darlithoedd o ble bynnag maen nhw ac ar amser sy'n addas iddyn nhw;
 • Bod modd rhyngweithio â myfyrwyr drwy'r teclynnau gadael sylwadau a thrafod yn Panopto;
 • Bod modd i fyfyrwyr sy'n ffafrio dysgu drwy wylio fideos ddefnyddio'r recordiadau o'r darlithoedd i adolygu'n fwy effeithiol; 
 • Bod modd i fyfyrwyr anabl sy'n wynebu anawsterau mewn sefyllfaoedd darlithio - o ganlyniad i nam ar y synhwyrau, anawsterau dysgu penodol, problemau'n ymwneud â phrosesu a chofio, anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu a phryderon iechyd meddwl - gymryd rhan.

Office 365 

Mae canllawiau defnyddiol ar sut i greu dogfennau hygyrch wedi'u cynhyrchu gan Microsoft. 

Ar bob un o raglenni Office 365 gallwch ddefnyddio'r Gwirydd Hygyrchedd i ddod o hyd i broblemau hygyrchedd. 

Sensus Access

Mae Sensus Access yn darparu Technoleg Cynhwysiant sy'n caniatáu i fyfyrwyr a staff drosi dogfennau i ystod o gyfryngau amgen eraill yn awtomatig, gan gynnwys llyfrau sain, e-lyfrau a Braille digidol. Mae modd defnyddio'r gwasanaeth hefyd i drosi dogfennau anhygyrch, fel ffeiliau PDF sy'n ddelweddau yn unig, lluniau JPG a chyflwyniadau Microsoft PowerPoint yn fformatau mwy hygyrch a haws.

Cynghorion ar gyfer creu adnoddau sy'n ddigidol hygyrch

 • Defnyddiwch ganllawiau arferion gorau ar gyfer creu dogfennau cynhwysol wrth eu creu o'r newydd.
 • Defnyddiwch offeryn lanlwytho Blackboard i wirio a chywiro cynwysoldeb hen ddogfennau.
 • Nodwch ddogfennau anaddas a gweithiwch gyda'r llyfrgell i ddod o hyd i ddewisiadau amgen cynhwysol.
 • Defnyddiwch adnoddau sydd ar gael yn rhwydd/adnoddau ar-lein ar gyfer testunau craidd.
 • Cynhyrchwch ddeunydd ar gyfer y cyrsiau gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau.
 • Trefnwch gynllun ac ymddangosiad modiwlau Blackboard fel eu bod yn gyson ar draws y cyrsiau.
 • Ymgorfforwch hygyrchedd wrth gynllunio.

Dolenni defnyddiol:

Mae dysgu'n digwydd mewn gofod dysgu. Gall y gofodau dysgu gynnwys

 • Ystafelloedd dosbarth neu ddarlithfeydd ar gampws. 
 • Y llyfrgell. 
 • Gofodau cymdeithasol neu fannau cyfarfod. 
 • Blackboard. 
 • Gofodau cymdeithasol neu fannau cyfarfod rhithwir. 
 • Mynediad i lyfrau a chyfnodolion ar-lein drwy'r rhyngrwyd, catalog llyfrgelloedd ar-lein ac e-lyfrau. 

Blackboard Collaborate

Mae gan Blackboard nifer o offer cydweithio sy'n caniatáu i chi gyfathrebu a chydweithio gyda'ch myfyrwyr ar-lein. Gall offeryn parod Blackboard Collaborate eich galluogi: 

 • I gwrdd â myfyrwyr neu grwpiau o fyfyrwyr nad ydyn nhw'n gallu dod i gyfarfodydd neu seminarau;
 • I recordio'r cyfarfodydd hynny i'w gwylio gan fyfyrwyr sy'n gallu neu ddim yn gallu dod i'r cyfarfodydd;
 • I ddarparu man cyfarfod diogel ar-lein ar gyfer gwaith grŵp lle nad oes angen i bob myfyriwr fod yn yr un lle; 
 • I agor drws eich ystafell ddosbarth i ddarlithwyr gwadd, arbenigwyr, a gweithwyr proffesiynol eraill na fyddai myfyrwyr yn cael cyfle i'w cyfarfod fel arall. 

Yn ogystal, gall fforymau trafod a blogiau Blackboard helpu myfyrwyr i weithio gyda'i gilydd ar-lein.

Offeryn ymateb ar gyfer y gynulleidfa

Mae offer ymateb ar gyfer y gynulleidfa yn caniatáu i fyfyrwyr gyfrannu'n ddienw ac yn dawel, a phan gânt eu defnyddio mewn gofod dysgu gallant ehangu cyfranogiad myfyrwyr. Offeryn ymateb ar gyfer y gynulleidfa sy'n cael ei gefnogi gan y Brifysgol yw Vevox

Drwy ddefnyddio Vevox, gall myfyrwyr

 • ofyn cwestiynau; 
 • ateb cwestiynau; 
 • ymuno â thrafodaethau;
 • cwblhau cwisiau a gwirio'u dysgu.

Cynghorion ar gyfer creu gofod dysgu digidol cynhwysol:

 • Dilynwch bolisi Dyfeisiau Symudol yn yr Ystafell Ddosbarth y Brifysgol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddefnyddio technoleg fel gliniaduron, llechi a dyfeisiau symudol yn yr ystafell ddosbarth er mwyn dysgu;;
 • Recordiwch ddarlithoedd yn fyw neu rhag-recordiwch ddeunydd;
 • Amrywiwch yr addysgeg i gyd-fynd ag anghenion amrywiaeth o ddysgwyr a defnyddiwch dechnoleg i gefnogi hyn e.e. defnyddio dull dysgu ben i waered rhannol;
 • Byddwch yn ymwybodol o dechnoleg a defnyddiwch dechnoleg i greu gofodau dysgu ar-lein;
 • Trefnwch gynllun ac ymddangosiad modiwlau Blackboard fel eu bod yn cyd-fynd â Pholisi Gofynion Sylfaenol ar gyfer Modiwlau a'u bod yn gyson ar draws cyrsiau i helpu myfyrwyr i we-lywio o amgylch y gofod digidol. 

Dolenni defnyddiol:


Blackboard

Gall teclynnau digidol gynyddu mynediad myfyrwyr at asesiadau ffurfiannol a chyfunol, ac at adborth pwysig. 

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn Blackboard i greu asesiadau ar ffurf:

 • Blogiau.
 • Cyfnodolion.
 • Wicis.
 • Cyflwyniadau drwy lanlwytho ffeiliau (cefnogir ystod eang o fathau o ffeiliau).

Panopto

Mae myfyrwyr yn cyflwyno aseiniadau sain a fideo i'r cwmwl yn Panopto. 

 • Defnyddiwch y nodwedd sylwadau yn Panopto i adael adborth llais neu ysgrifenedig i'ch myfyrwyr am eu gwaith.
 • Defnyddiwch Panopto i greu cynlluniau marcio siarad neu i recordio adborth cyffredinol ar gyfer dosbarthiadau ar eu hasesiadau.

Microsoft PowerPoint

Mae modd defnyddio Microsoft PowerPoint i recordio cyflwyniadau llais ar gyferasesiad ffurfiannol neu gyfunol. . Gellir cadw cyflwyniadau gyda llais fel ffeil fideo ac yna eu lanlwytho i Panopto.

Turnitin

Gallwch ddefnyddio'r nodwedd Adolygu gan Gyfoedion yn Turnitin ar gyfer tasgau asesu ffurfiannol a chyfunol

 • Defnyddiwch y swyddogaeth adolygu gan gyfoedion yn Turnitin i ganiatáu i fyfyrwyr roi adborth i'w gilydd at ddibenion asesu ffurfiannol.
 • Defnyddiwch y nodwedd sylwadau llais yn Turnitin yn ogystal â'r man nodi sylwadau ysgrifenedig i roi adborth i fyfyrwyr am eu gwaith.

Cynghorion ar gyfer sicrhau asesiadau ac adborth sy'n ddigidol gynhwysol

 • Defnyddiwch Blackboard i gadw trefn ar gynnwys eich modiwl mewn ffolderi, a chrëwch asesiadau yn y Ffolder Asesiadau yn unig; 
 • Defnyddiwch y swyddogaeth sylwadau yn Turnitin i recordio adborth sain i fyfyrwyr, neu defnyddiwch Panopto; 
 • Defnyddiwch ddulliau asesu amrywiol yn lle aseiniadau ysgrifenedig, er enghraifft defnyddiwch gyflwyniadau fideo llais, portffolios, wicis, cyfnodolion neu flogiau;
 • Adeiladwch hyblygrwydd a chyfwerthoedd yn eich asesiadau. Bydd hyn yn caniatáu i fyfyrwyr gyflwyno gwaith drwy amrywiaeth o gyfryngau i fodloni'r un meini prawf;
 • Cynhyrchwch a defnyddiwch gynllun marcio siarad ar gyfer asesiadau ffurfiannol a chyfunol. 

Dolenni defnyddiol: