access.jpg

Hygyrchedd Digidol

Rheoliadau Hygyrchedd Digidol

Proses o greu cynnyrch digidol yn hygyrch i bawb yw Hygyrchedd Digidol, sy’n golygu bod modd i ddefnyddwyr gyrchu’r un wybodaeth waeth beth fo'u hanghenion dysgu. Mae hygyrchedd digidol yn rhan o gynhwysiant.


Mae Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) 2018 yn ei gwneud yn ofynnol i’n holl gynnwys, gan gynnwys deunydd ar Blackboard, fod yn hygyrch yn ddigidol. Gall hyn gynnwys (ymhlith eraill):  

  • Capsiynau ar bob recordiad sain a fideo;  
  • Testun amgen ar bob delwedd;
  • Dogfennau a gwefannau strwythuredig (sy’n defnyddio penawdau ac ati);
  • Tudalennau hygyrch/darllenadwy ar gyfer darllenwyr sgrin neu dechnolegau eraill.  
I gael rhagor o wybodaeth:

  

Cyngor ar sut i greu adnoddau hygyrch digidol

Y ffordd orau o gefnogi myfyrwyr yw cynhyrchu cynnwys sy’n hygyrch o’r dechrau. Dyma naw peth i'w hystyried:

Rheoliadu Hygryrchedd u DU: 9 prif beth i'w hystyried

Office 365

Mae’r canllaw canlynol ar gael i sicrhau bod cynnwys eich cyrsiau a’ch modiwlau sy’n cael ei greu yn Office 365 yn hygyrch:

Ar bob rhaglen Office 365, gallwch ddefnyddio’r Gwirydd Hygyrchedd i ganfod unrhyw broblemau hygyrchedd.

Teclynnau UniLearn

Mae llawer o’n teclynnau digidol yn cynnwys nodweddion sy’n gallu helpu â gofynion hygyrchedd. Er enghraifft:

  • Bydd Blackboard Ally yn gwirio hygyrchedd eich cynnwys ac yn caniatáu i fyfyrwyr lawrlwytho deunydd y cwrs mewn fformatau hygyrch i ddiwallu eu hanghenion;
  • Mae modd troi capsiynau byw ymlaen mewn cyfarfodydd Microsoft Teams;
  • Bydd Panopto’n gosod capsiynau’n awtomatig ar recordiadau sain a fideo ac yn cynnig opsiwn i fyfyrwyr weld capsiynau caeedig. Dylech nodi bod modd gwneud cais am gapsiynau llawn cywir (â llaw) drwy eich technolegydd dysgu.
  • Mae modd defnyddio Blackboard Collaborate a Microsoft Teams i ddarparu cyfieithu ar y pryd mewn sesiynau ar-lein. 
  • Mae modd cofrestru gweithwyr cymorth a phobl i gymryd nodiadau ar fodiwlau drwy’r Gwasanaeth Anabledd.

Y Gwasanaeth Anabledd

Dylai staff fod yn ymwybodol bod Gwasanaeth Anabledd y Brifysgol yn argymell defnyddio ystod o dechnolegau gwahanol i gefnogi myfyrwyr. Mae’r rhain yn cynnwys meddalwedd mapio meddwl Inspiration, y darllenydd a’r chwyddwr sgrin Supernova, Cyfleuster Rhannu Llyfrau RNIB, apiau Class Notes, darllenydd sgrin Window Eyes, a’r darllenydd fformat AMIS DAISY.