webcam.jpg

Panopto (Cymraeg)

Mae Panopto yn wasanaeth meddalwedd rheoli fideo, recordio darlithoedd a gwe-ddarlledu. Mae ganddo lawer o ddefnyddiau posib, gan gynnwys: 

 • Recordio darlithoedd i'w defnyddio'n ddiweddarach gan fyfyrwyr. 
 • Darlledu darlithoedd yn fyw (i fyfyrwyr neu'n allanol i'r Brifysgol). 
 • Uwchlwytho a rheoli adnoddau fideo/sain i'w defnyddio wrth ddysgu ac addysgu. 
 • Cyflwyno asesiadau fideo/sain. 

Gallwch ddefnyddio meddalwedd recordio Panopto i recordio fideo, sain, sleidiau PowerPoint a chipio sgrin. Mae hefyd ap ar y we, Panopto Capture, os na allwch osod y feddalwedd. Caiff y rhain eu huwchlwytho ar weinydd Panopto a gellir eu rhannu i fodiwlau ar Blackboard. Gallwch hefyd uwchlwytho recordiadau a gafodd eu creu gan feddalwedd eraill (e.e. recordiadau a wnaed ar ffôn, fideos a wnaed gyda meddalwedd golygu, animeiddiadau ac ati). 

Mae meddalwedd recordio Panopto wedi'i osod yn ddiofyn ar bob peiriant Prifysgol De Cymru. Dylai meicroffon a/neu we-gamera fod ar gael ym mhob ystafell addysgu. Os nad oes caledwedd ar gael neu os ydych angen gosod y feddalwedd ar beiriant a reolir gan y Brifysgol, logiwch alwad ar y Ddesg Gymorth Technoleg Gwybodaeth neu gallwch ddefnyddio'r fersiwn ar y we o Panopto Capture.

Os ydych yn recordio darlithoedd neu ddigwyddiadau byw lle mae myfyrwyr yn bresennol, bydd angen i chi wneud yn siŵr eu bod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd a sut y bydd y recordiad yn cael ei ddefnyddio. Os ydych yn recordio darlithoedd i fyfyrwyr presennol (a'r dyfodol) i'w defnyddio yn unig, yna mae'r recordiad yn cael ei wneud er budd cyfreithlon dysgu ac addysgu. Fodd bynnag, mae gan fyfyrwyr hawl i wrthod cael eu recordio neu i ofyn am gael eu tynnu oddi ar recordiad os oes modd eu hadnabod. 


Cyn y ddarlith 

Os ydych chi'n defnyddio Panopto i gipio unrhyw ddarlithoedd, dylech ddarparu'r hysbysiad canlynol yn eich modiwl: 

Ynghylch recordio darlithoedd: Gellir recordio'r darlithoedd ar y modiwl hwn ar ffurf fideo neu sain. Gellir defnyddio'r recordiadau yma at ddibenion dysgu ac addysgu ar gyfer myfyrwyr presennol a myfyrwyr yn y dyfodol. Os nad ydych yn dymuno cael eich recordio, rhowch wybod i'r darlithydd. 


Yn ystod y ddarlith 

Gwnewch yn siŵr bod myfyrwyr yn ymwybodol eich bod yn recordio drwy: 

 • Ddweud wrthyn nhw ei fod yn digwydd bob tro y byddwch chi'n recordio. 
 • Defnyddio sleid ar ddechrau pob darlith gydag ymwadiad am recordiadau.
 • Edrychwch ar y Sleid Sampl sydd ar gael. 
Esbonio beth fyddwch chi'n ei recordio (hynny yw, sain neu fideo). Pan fyddwch chi'n recordio gyda grŵp newydd o fyfyrwyr, efallai yr hoffech roi gwybodaeth ychwanegol iddyn nhw, fel:

 • Os yw camera'n cael ei ddefnyddio i gipio fideo, dangoswch yn glir pa ardaloedd sy'n cael eu ffilmio. 
 • Esboniwch y gall meicroffonau gipio unrhyw sŵn a sgyrsiau achlysurol, felly cynghorwch nhw i osgoi trafod pynciau personol pan fydd recordio'n digwydd. 
Os nad ydyn nhw am gael eu recordio ar fideo:
 • Rhowch wybod i fyfyrwyr ble mae modd iddyn nhw eistedd os nad ydyn nhw am fod ar y camera. Yn y rhan fwyaf o ystafelloedd dosbarth nid yw'r rhan fwyaf o ddesgiau myfyrwyr yn yr ardal lle mae gwe-gamerâu wedi'u gosod ymlaen llaw, ond dylech wirio'r fideo i fod yn siŵ.
Os nad ydyn nhw am i'w lleisiau gael eu recordio (hynny yw, wrth ofyn cwestiynau neu yn ystod trafodaethau):

 • Mae modd rhewi recordiadau a'u hail-ddechrau yn ôl yr angen. 
 • Neu, rhowch gyfle i fyfyrwyr ofyn cwestiynau drwy eu hysgrifennu ar bapur neu drwy ddefnyddio Vevox, sef ein hofferyn ymateb cynulleidfa ar-lein.


Ar ôl y ddarlith

Os oes angen, gellir golygu recordiadau i ddileu adrannau penodol.

Does dim gwe-gamera/meicroffon yn fy ystafell addysgu (neu dydyn nhw ddim yn gweithio)

Logiwch alwad gyda'r Ddesg Gymorth Technoleg Gwybodaeth ar-lein - http://support.southwales.ac.uk/ - neu drwy ffonio - (01443) 482882.

Ym mha ystafelloedd mae modd defnyddio Panopto ynddyn nhw?

Dylai meddalwedd recordio Panopto fod wedi'i gosod ar bob peiriant a gaiff eu rheoli gan y Brifysgol. Dylai fod meicroffon neu we-gamera wedi'u gosod ym mhob ystafell addysgu ac yn barod i'w defnyddio. Os nad oes yr un o'r ddau ar gael, gallwch logio galwad gyda'r Ddesg Gymorth Technoleg Gwybodaeth ar-lein - http://support.southwales.ac.uk/ - neu drwy ffonio - (01443) 482882. 

Os ydych am recordio wrth eich desg neu y tu allan i'r Brifysgol, gallwch naill ai ddefnyddio Panopto a gwe-gamera/meicroffon ar eich cyfrifiadur eich hun, neu recordio fideo/sain ar ddyfeisiau eraill i'w huwchlwytho i Panopto'n ddiweddarach.


Sut mae cael y feddalwedd recordio?

Cliciwch y botwm Creu gwyrdd o ardal Panopto yn eich modiwl neu ar wefan Panopto Prifysgol De Cymru a dewiswch Recordio Sesiwn Newydd. Bydd hyn yn eich annog i lwytho'r feddalwedd recordio Panopto i lawr.


Does gen i ddim hawliau Creu.

Os ydych chi wedi'ch cysylltu â modiwlau ar Blackboard, yna mae hyn yn golygu nad oes dim o'ch modiwlau wedi'u cysylltu â Panopto. 


Os ydych chi'n aelod o staff sydd ddim yn gysylltiedig ag unrhyw fodiwlau Blackboard (hynny yw gwasanaethau llyfrgell, gwasanaethau myfyrwyr) yna bydd angen i chi ofyn am hawliau crëwr Panopto ar y Ddesg Gymorth Technoleg Gwybodaeth. Bydd hyn yn rhoi mynediad i chi at 'Fy Ffolder' breifat i recordio. Os ydych chi'n credu bod angen i chi gael mynediad at ffolder arall, nodwch hynny yn yr alwad i'r ddesg gymorth.


Dydy fy modiwl ddim yn ymddangos yn y recordiwr.

Os ydych chi wedi'ch cysylltu â modiwlau ar Blackboard, yna mae hyn yn golygu nad oes dim o'ch modiwlau wedi'u cysylltu â Panopto. 

 • Os nad oes gennych amser i wneud hyn (hynny yw, mae angen dechrau'r ddarlith), dewiswch 'Fy Ffolder'. Yna, gallwch symud y recordiad i'r ffolder modiwl cywir yn ddiweddarach. 


  Bydd y goeden benderfyniadau isod yn cynorthwyo myfyrwyr i gyflwyno asesiad fideo gan ddefnyddio Panopto. Gall myfyrwyr ddefnyddio'r goeden i ddilyn cyfarwyddiadau cam-wrth-gam a fydd yn eu cyfeirio at ganllawiau/adnoddau ar-lein a fydd yn eu helpu gyda'u cyflwyniad.

  Cynghorir bod y goeden benderfyniadau isod yn cael ei lanlwytho i ardal asesu'r modiwl.

  Defnyddio Panopto i Gyflwyno Asesiad

  Lawrlwythwch gopi o’r ‘PDF defnyddio Panopto i gyflwyno asesiad'.