webcam.jpg

Panopto (Cymraeg)

Beth yw Panopto?

Mae’n cynnwys dwy ran allweddol:

 1. Llwyfan lletya sain a fideo (tebyg i YouTube);
 2. Rhaglenni recordio/ffrydio byw.

Ar gyfer beth ddylwn i ddefnyddio Panopto?

 • Recordio darlithoedd i'w defnyddio'n ddiweddarach gan fyfyrwyr. 
 • Darlledu darlithoedd yn fyw (i fyfyrwyr neu'n allanol i'r Brifysgol). 
 • Uwchlwytho a rheoli adnoddau fideo/sain i'w defnyddio wrth ddysgu ac addysgu. 
 • Cyflwyno asesiadau fideo/sain. 

NODER: Yn unol â chanllawiau DEAL PDC ac er mwyn cydymffurfio â gofynion hygyrchedd, mae’n rhaid i chi lanlwytho pob recordiad, gan gynnwys y rhai a wnaed yn Blackboard Collaborate neu Teams, i ffolder Panopto ar gyfer eich modiwl neu gwrs. Bydd hyn yn sicrhau bod capsiynau awtomatig yn cael eu gosod ar eich recordiadau ac ar gael i fyfyrwyr eu hadolygu.

Wrth ddefnyddio recordydd Panopto ar ddyfais newydd efallai y gofynnir i chi roi cyfeiriad y gweinydd. Gweinydd PDC yw: southwales.cloud.panopto.eu.


Mae gennych dri opsiwn i ddewis ohonynt os hoffech recordio gyda Panopto:

Meddalwedd recordio pen-bwrdd Panopto: 

Byddai hefyd yn werth cyfeirio at y canllawiau ‘Defnyddio meddalwedd recordydd bwrdd gwaith Panopto’ yn yr adran nesaf.

Recordydd Panopto ar y we:

Ap Panopto: 

PWYSIG: Dim ond i’ch ffolder bersonol (MyFolder) allwch chi recordio drwy’r ap. Bydd angen i recordiadau yn eich MyFolder gael eu symud i ffolder modiwl er mwyn i’r myfyrwyr allu eu gweld.


Mewn ystafell addysgu gyda PC/Mac wedi’i osod:

Mae meddalwedd recordio pen-bwrdd Panopto wedi'i osod yn ddiofyn ar bob peiriant Prifysgol De Cymru. Dylai meicroffon a/neu we-gamera fod ar gael ym mhob ystafell addysgu. Os nad oes caledwedd ar gael, logiwch alwad ar y Ddesg Gymorth TG. Os nad yw’r meddalwedd wedi’i osod, defnyddiwch y canllawiau isod i agor Panopto drwy UniApps, neu defnyddiwch Panopto Capture. 

Ar ddyfais PDC e.e. gliniadur PDC:

Gallwch lawrlwytho a gosod Panopto ar ddyfais PDC drwy wasanaeth UniApps PDC. Er mwyn defnyddio UniApps, mewngofnodwch yma.

Ar ddyfais nad yw’n un PDC e.e. gliniadur personol:

 1. Gallwch lawrlwytho a gosod Panopto ar ddyfais nad yw’n un PDC drwy wasanaeth AppsAnywhere PDC. Er mwyn gosod y gwasanaeth AppsAnywhere, dilynwch y cyfarwyddiadau ar wefan Gwasanaeth TG
 2. Gallwch osod y recordydd Panopto yn uniongyrchol o wefan Panopto.

I osod o'r wefan:

Yn unol â chanllawiau DEAL PDC ac er mwyn cydymffurfio â gofynion hygyrchedd, mae’n rhaid i chi lanlwytho pob recordiad, gan gynnwys y rhai a wnaed yn Blackboard Collaborate neu Teams, i ffolder Panopto ar gyfer eich modiwl neu gwrs. Bydd hyn yn sicrhau bod capsiynau awtomatig yn cael eu gosod ar eich recordiadau ac ar gael i fyfyrwyr eu hadolygu.

Mae Panopto yn cefnogi ystod eang o fformatau fideo, gan eich galluogi i lanlwytho cynnwys sain a fideo a wnaed gyda meddalwedd arall.

Mae’n rhaid i chi gydymffurfio â gofynion hawlfraint os byddwch chi’n lanlwytho recordiad nad chi sydd wedi’i greu.

Gall myfyrwyr gael mynediad at recordiadau ar y modiwl drwy lywio i ardal Panopto: Cyfathrebu a Theclynnau – Panopto. Er mwyn cael profiad dysgu mwy llyfn, gallwch fewnosod eich fideos i’r ardal Deunyddiau Dysgu, 


Er mwyn cael mynediad at eich recordiadau a ffolderi a’u rheoli, gallwch fynd i wefan Panopto PDC.

Copïo, Symud a Golygu eich recordiadau:

Mae’n hawdd copïo a symud recordiadau rhwng ffolderi yn Panopto. Efallai y gwelwch chi bod angen gwneud hyn os ydych chi wedi creu recordiad yn MyFolder, neu os ydych chi eisiau defnyddio’r un recordiad gyda mwy nag un modiwl.

Os oes angen golygu eich recordiad, gallwch wneud hyn yn nheclyn golygu Panopto. Gallwch docio dechrau a diwedd eich recordiad, a gallwch dorri rhannau o ganol y recordiad os oes angen. 

Rheoli a Chyfuno recordiadau:

Gallwch ailenwi recordiad os oes angen.

Er mwyn rhoi trefn ar eich recordiadau, gallwch greu ffolderi ac is-ffolderi.

Mae Panopto yn eich galluogi i gyfuno dwy sesiwn.

Rhoi mynediad at recordiadau wedi’u mewnblannu sy’n rholio drosodd, neu recordiadau mewn modiwlau eraill:

Os ydych chi eisiau i’ch myfyrwyr allu gwylio recordiadau a grëwyd ar fodiwl arall, bydd angen i chi rannu’r fideo - neu’r ffolder y mae’r fideos ynddi - gyda’r modiwl.  

Dadansoddeg

Gall Panopto eich helpu i dracio pa rannau o’ch recordiadau sy’n cael eu gwylio amlaf gan eich myfyrwyr. Gall hyn eich helpu i nodi pa fath o gynnwys sy’n boblogaidd, neu beth mae myfyrwyr yn ei gael fwyaf heriol i’w ddeall. 

Mae mwy o ganllawiau ar opsiynau rheoli fideo uwch ar gael ar wefan Panopto.


PWYSIG:

O fis Ionawr 2022 ymlaen, does dim angen i chi sefydlu ffolder Aseiniad Panopto ar eich modiwl er mwyn i fyfyrwyr allu cyflwyno gwaith ar gyfer eich aseiniad sain/fideo. Mae’r canllawiau canlynol yn adlewyrchu’r broses newydd. Mae canllawiau myfyrwyr ar wefan Gwasanaethau TG wedi’u diweddaru i gyfateb. 

Mae canllawiau i fyfyrwyr ar gwblhau Aseiniadau Panopto ar gael ar dudalen we Gwasanaethau TG.

Mae’r gweminarau canlynol wedi’u recordio ar gael i staff PDC drwy’r dolenni isod (mewnol).

Mae rheoliadau hygyrchedd y Deyrnas Unedig bellach yn ei gwneud yn ofynnol ein bod ni'n rhoi capsiynau ar bob recordiad a gaiff ei storio (mae hyn yn eithrio darpariaeth fyw, ond os caiff ei recordio yna mae'n rhaid ychwanegu capsiynau ymhen 14 diwrnod).

Yn unol â chanllawiau DEAL PDC ac er mwyn cydymffurfio â gofynion hygyrchedd, mae’n rhaid i chi lanlwytho pob recordiad, gan gynnwys y rhai a wnaed yn Blackboard Collaborate neu Teams, i ffolder Panopto ar gyfer eich modiwl neu gwrs. Bydd hyn yn sicrhau bod capsiynau awtomatig yn cael eu gosod ar eich recordiadau ac ar gael i fyfyrwyr eu hadolygu.

Bydd yr holl ddeunydd a recordiwyd ymlaen llaw sy’n cael ei lanlwytho i Panopto (neu unrhyw lwyfan lletya arall PDC) yn cael ei gapsiynu’n awtomatig. 

Sylwch, gan fod yr isdeitlau hyn yn cael eu cynhyrchu gan beiriant, nid ydynt bob amser yn gywir. Gellir golygu'r isdeitlau i wella cywirdeb. 

Mae tudalen hygyrchedd Panopto yn amlinellu nodweddion hygyrchedd pellach

Trawsgrifio Dynol

Os oes angen trawsgrifiad cywir o recordiad (h.y. i gefnogi dysgwr anabl) yna gallwch ofyn i recordiad gael ei isdeitlo gan drawsgrifwr dynol. 

 • Gofyn am drawsgrifiadau dynol - Cysylltwch â'ch partner technoleg dysgu os oes angen y gwasanaeth hwn arnoch. 


Os ydych yn recordio darlithoedd neu ddigwyddiadau byw lle mae myfyrwyr yn bresennol, bydd angen i chi wneud yn siŵr eu bod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd a sut y bydd y recordiad yn cael ei ddefnyddio. Os ydych yn recordio darlithoedd i fyfyrwyr presennol (a'r dyfodol) i'w defnyddio yn unig, yna mae'r recordiad yn cael ei wneud er budd cyfreithlon dysgu ac addysgu. Fodd bynnag, mae gan fyfyrwyr hawl i wrthod cael eu recordio neu i ofyn am gael eu tynnu oddi ar recordiad os oes modd eu hadnabod. 

Cyn y ddarlith 

Os ydych chi'n defnyddio Panopto i gipio unrhyw ddarlithoedd, dylech ddarparu'r hysbysiad canlynol yn eich modiwl: 


Ynghylch recordio darlithoedd: Gellir recordio'r darlithoedd ar y modiwl hwn ar ffurf fideo neu sain. Gellir defnyddio'r recordiadau yma at ddibenion dysgu ac addysgu ar gyfer myfyrwyr presennol a myfyrwyr yn y dyfodol. Os nad ydych yn dymuno cael eich recordio, rhowch wybod i'r darlithydd. 

Yn ystod y ddarlith 

Gwnewch yn siŵr bod myfyrwyr yn ymwybodol eich bod yn recordio drwy: 

 • Ddweud wrthyn nhw ei fod yn digwydd bob tro y byddwch chi'n recordio. 
 • Defnyddio sleid ar ddechrau pob darlith gydag ymwadiad am recordiadau.
 • Edrychwch ar y Sleid Sampl sydd ar gael.

Esbonio beth fyddwch chi'n ei recordio (hynny yw, sain neu fideo). Pan fyddwch chi'n recordio gyda grŵp newydd o fyfyrwyr, efallai yr hoffech roi gwybodaeth ychwanegol iddyn nhw, fel:

 • Os yw camera'n cael ei ddefnyddio i gipio fideo, dangoswch yn glir pa ardaloedd sy'n cael eu ffilmio. 
 • Esboniwch y gall meicroffonau gipio unrhyw sŵn a sgyrsiau achlysurol, felly cynghorwch nhw i osgoi trafod pynciau personol pan fydd recordio'n digwydd. 

Os nad ydyn nhw am gael eu recordio ar fideo:

 • Rhowch wybod i fyfyrwyr ble mae modd iddyn nhw eistedd os nad ydyn nhw am fod ar y camera. Yn y rhan fwyaf o ystafelloedd dosbarth nid yw'r rhan fwyaf o ddesgiau myfyrwyr yn yr ardal lle mae gwe-gamerâu wedi'u gosod ymlaen llaw, ond dylech wirio'r fideo i fod yn siŵ.

Os nad ydyn nhw am i'w lleisiau gael eu recordio (hynny yw, wrth ofyn cwestiynau neu yn ystod trafodaethau):

 • Mae modd rhewi recordiadau a'u hail-ddechrau yn ôl yr angen. 
 • Neu, rhowch gyfle i fyfyrwyr ofyn cwestiynau drwy eu hysgrifennu ar bapur neu drwy ddefnyddio Vevox, sef ein hofferyn ymateb cynulleidfa ar-lein.

Ar ôl y ddarlith

Os oes angen, gellir golygu recordiadau i ddileu adrannau penodol.

Polisïau a Hysbysiadau Preifatrwydd

Mae modd cael mynediad at Bolisi Preifatrwydd Gwefan PDC drwy wefan Gwasanaethau TG

Mae modd cael mynediad at yr Hysbysiad Preifatrwydd Recordio Gweithgareddau Addysgol a’r Canllawiau ar recordio gweithgarwch cydamserol ac anghydamserol (wyneb yn wyneb neu rithwir) yn Fframwaith DEAL drwy wefan CELT - neu Dadlwythwch y canllaw hwn fel dogfen.

Wrth ddefnyddio recordydd Panopto ar ddyfais newydd efallai y gofynnir i chi roi cyfeiriad y gweinydd. Gweinydd PDC yw: southwales.cloud.panopto.eu .

Does dim gwe-gamera/meicroffon yn fy ystafell addysgu (neu dydyn nhw ddim yn gweithio)

Logiwch alwad gyda'r Ddesg Gymorth Technoleg Gwybodaeth ar-lein - http://support.southwales.ac.uk/ - neu drwy ffonio - (01443) 482882.

Does gen i ddim hawliau Creu

Os ydych chi wedi'ch cysylltu â modiwlau ar Blackboard, yna mae hyn yn golygu nad oes dim o'ch modiwlau wedi'u cysylltu â Panopto. 

Os ydych chi'n aelod o staff sydd ddim yn gysylltiedig ag unrhyw fodiwlau Blackboard (hynny yw gwasanaethau llyfrgell, gwasanaethau myfyrwyr) yna bydd angen i chi ofyn am hawliau crëwr Panopto ar y Ddesg Gymorth Technoleg Gwybodaeth. Bydd hyn yn rhoi mynediad i chi at 'Fy Ffolder' breifat i recordio. Os ydych chi'n credu bod angen i chi gael mynediad at ffolder arall, nodwch hynny yn yr alwad i'r ddesg gymorth.

Dydy fy modiwl ddim yn ymddangos yn y recordiwr

Os ydych chi wedi'ch cysylltu â modiwlau ar Blackboard, yna mae hyn yn golygu nad oes dim o'ch modiwlau wedi'u cysylltu â Panopto. 

Os nad oes gennych amser i wneud hyn (hynny yw, mae angen dechrau'r ddarlith), dewiswch 'Fy Ffolder'. Yna, gallwch symud y recordiad i'r ffolder modiwl cywir yn ddiweddarach.