team work

Hwb Cychwynnol Addysg wedi’i Galluogi’n Ddigidol

Trosolwg

Mae’r hwb adnoddau hwn yn cynnwys y pethau sylfaenol sydd eu hangen arnoch chi i ddechrau arni gyda systemau dysgu PDC ac mae’n darparu rhywfaint o gyd-destun ar gyfer y dull addysg wedi’i galluogi’n ddigidol ym Mhrifysgol De Cymru. 

Rydyn ni’n argymell eich bod yn ymgyfarwyddo â’r canllawiau sydd wedi’u cynnwys ar gyfer y maes hwn o fewn y tri mis cyntaf ar ôl dechrau ym Mhrifysgol De Cymru. Does dim angen i chi wybod yr holl wybodaeth hon ar unwaith ond dylech gyfeirio at y Cymorth Brys os oes angen cymorth arnoch chi yn syth.


Cymorth pellach a dolenni defnyddiol

Os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch gyda'r uchod neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am dechnoleg ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu, cysylltwch â’r tîm Addysg wedi’i Galluogi’n Ddigidol. Gall y tîm roi arweiniad ar sut gellir defnyddio technoleg i wella a chefnogi dysgu ac addysgu mewn ffyrdd amrywiol, fel dylunio eich modiwl ar y Rhith-amgylchedd Dysgu, sut i gyflwyno aseiniadau a gweithgareddau digidol cynhwysol ar-lein, annog dysgu gweithredol ymysg myfyrwyr, teclynnau pleidleisio, technolegau ystafell ddosbarth, recordio darlithoedd neu adnoddau ar-lein, a mwy.

Mae rhestr o ddolenni ac adnoddau defnyddiol y cyfeiriwyd atyn nhw ar y tudalennau hyn wedi'i darparu isod er hwylustod. 

  • Mae gwefan CELT yn darparu ystod o ganllawiau ac adnoddau i'ch cefnogi i ddefnyddio teclynnau a systemau dysgu PDC i gefnogi addysgu, dysgu ac asesu. 
  • Bydd ffeithluniau dewis teclyn Unilearn yn eich helpu i nodi'r teclynnau mwyaf priodol i'w defnyddio. 
  • Mae EAL PDC yn darparu canllawiau ac adnoddau i'ch cefnogi i roi Galluogi Dysgu Gweithredol ym Mhrifysgol De Cymru ar waith. 
  • Mae tudalennau ymarfer cynhwysol ar wefan CELT yn rhoi enghreifftiau o ymarfer cynhwysol a dolenni i ganllawiau ac adnoddau defnyddiol.
  • Bydd yr Hwb Cylch Bywyd Asesu yn eich helpu i ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am asesu ym Mhrifysgol De Cymru.
  • Mae’rGwasanaethau Technoleg Gwybodaeth yn darparu arweiniad a chymorth pellach ar gyfer defnyddio teclynnau a systemau eraill ym Mhrifysgol De Cymru gan gynnwys canllawiau i fyfyrwyr.