Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Fframwaith Polisi Prifysgol De Cymru

Mae amrywiaeth o strategaethau, polisïau a phrosesau Prifysgol De Cymru sy'n ymwneud â dysgu, addysgu ac asesu yn llywio, yn ategu ac yn cysylltu â gwaith CELT (yn ogystal â pholisïau ehangach). Mae'r dudalen yma'n nodi sut rydyn ni'n rhyngweithio â phob un o'r polisïau, yn ogystal â darparu dolenni at y polisïau eu hunain.

Model Llwyth Gwaith Academaidd

Mae Prifysgol De Cymru wedi mabwysiadu Model Llwyth Gwaith a fydd yn darparu fframwaith teg, tryloyw ac effeithiol ar gyfer dyrannu a dosbarthu llwythi gwaith academaidd ar draws y Brifysgol a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar gyfer pob aelod o staff ar gontractau addysg uwch.

Mae'r ddogfen yma a'r wybodaeth ategol wrthi'n cael eu hadolygu.  Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: celt@southwales.ac.uk


Cyfrifoldebau dangosol arweinydd Cwrs ac arweinydd Modiwi.

Bwriad cyfrifoldebau dangosol Arweinydd Cwrs yw rhoi syniad i staff academaidd sydd yn arwain cwrs fel rhain o’u rôl o’r math o gyfrifoldebau cysylltiedig a lefel y cyfrifoldebau hynny.

 Bwriad cyfrifoldebau dangosol Arweinydd Modiwl yw rhoi syniad i staff academaidd sydd yn arwain modiwl fel rhain o’u rôl o’r math o gyfrifoldebau cysylltiedig a lefel y cyfrifoldebau hynny.


Llawlyfr arweinydd y cwrs

Mae llawlyfr wedi cael ei baratoi fel adnodd ar gyfer arweinwyr cyrsiau. Mae'r llawlyfr yn dempled ac mae gan gyfadrannau'r grym i ddiwygio/ychwanegu ato fel y bo'n addas ar gyfer eu hamgylchiadau nhw.


Llawlyfr Cwrs

Rhaid i bob cwrs ddarparu llawlyfr o'r cwrs i fyfyrwyr sy'n rhoi trosolwg o'r gwaith dysgu disgwyliedig. Dylid gosod y llawlyfr ar yr adran Mudiad Cwrs ar Blackboard.

  • Gallwch ddod o hyd i dempled Llawlyfr y Cwrs ar safleoedd Sharepoint Ansawdd y Gyfadran.


Cynllun Academaidd

Mae’r Cynllun Academaidd hwn yn amlinellu’r ffyrdd yr ydym yn amcanu at wella profiad myfyrwyr a rhanddeiliaid er mwyn gwireddu ein gweledigaeth. Gan adeiladu ar ein sylfeini lleol a chysylltiadau byd-eang cyffrous fel y brifysgol fwyaf yng Nghymru, ac un o’r rhai mwyaf yn y DU, byddwn yn canolbwyntio ar unigrywiaeth yn ein rhaglenni a’n hymchwil, gan gynnig profiadau dysgu eithriadol ac ymgymryd ag ymchwil ac arloesi cymhwysol at ddiben clir.

Bydd ennyn ymgysylltiad ein myfyrwyr â dysgu trwy gyfranogiad gweithredol ac efelychiad yn ganolog i’n harlwy ochr yn ochr â ffocws ar baratoi ein myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth yn yr 21ain Ganrif.


Glasbrint Academaidd

Mae'r glasbrint academaidd ar gyfer cyrsiau gradd israddedig yn offeryn pwysig i sicrhau cysondeb yn ein dull o ddatblygu a gweithredu ein gweithdrefnau dysgu ac addysgu. Gall CELT gynorthwyo academyddion i weithredu'r cynllun a dylunio modiwlau sy'n galluogi staff academaidd i sicrhau bod datblygiadau cwrs yn canolbwyntio ar arloesedd mewn addysgeg.


Cynllun Myfyrio ac Arsylwi ar Ymarfer

Nod y Cynllun Myfyrio ac Arsylwi ar Ymarfer yw hwyluso'r gwaith o rannu ymarfer myfyriol beirniadol rhwng cydweithwyr fel rhan o'u gweithgarwch datblygu staff. Mae CELT yn cynnal canllawiau ar gyfer y cynllun ac mae'n darparu hyfforddiant a datblygiad staff ar ymarfer myfyriol, mentora, a phob elfen o wella dysgu ac addysgu.Polisi Asesu

Mae gan y Brifysgol bolisi o gyflwyno pob asesiad ar-lein sy’n golygu bod rhaid cyflwyno a marcio pob aseiniad ar-lein a darparu adborth a marciau o fewn 20 diwrnod gan ddefnyddio Gradecentre. Rhaid i’r eithriadau hynny pan nad yw’n bosibl cyflwyno aseiniadau ar-lein gael eu nodi a’u cytuno gyda rheolwyr academaidd ar ddechrau’r flwyddyn academaidd.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu Polisi Asesu’r Brifysgol o fis Rhagfyr 2015. Mae’n rhoi canllawiau clir ar gyfer asesiadau sy’n canolbwyntio ar Asesu AR GYFER Dysgu.


Tariff Asesu

Diben Tariff Asesu Prifysgol De Cymru yw sicrhau cysondeb rhwng modiwlau sydd â’r un pwysoliad ar draws cyrsiau’r Brifysgol. Mae’n ceisio lleihau’r risg o or-asesu o safbwynt y myfyrwyr a’r academyddion. Dylid darllen y ddogfen ar y cyd â Pholisi Asesu’r Brifysgol.


Proses ar gyfer cynnig asesiad newydd

Mae modd cynnig dulliau asesu newydd i'w cynnwys yn y Tariff Asesu a dylid dilyn y broses sydd wedi'i hamlinellu yn y ddogfen bolisi er mwyn sicrhau bod systemau'r Brifysgol yn cael eu diweddaru a'u bod yn gallu cefnogi'r dull asesu newydd.

Mae'r ddogfen yma a'r wybodaeth ategol wrthi'n cael eu hadolygu.  Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: celt@southwales.ac.uk


Deialog Asesu a Digwyddiadau Cymeradwyo Asesu

Mae'r ddeialog asesu a'r digwyddiad cymeradwyo asesu'n agweddau allweddol ar y Polisi Asesu ar gyfer Dysgu. Eu nod yw annog timau cwrs i adolygu'r dull asesu ar draws cwrs i gyd-fynd â'r egwyddorion Asesu ar gyfer Dysgu. Mae'r ddogfen 'Deialog Asesu – pwyntiau i'w hystyried' yn amlinellu sut y gallai timau cyrsiau ymgymryd â'r rhan hon o'r broses.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y dylai'r digwyddiadau cymeradwyo asesu gael eu trefnu, cyfeiriwch at bolisi Asesu ar gyfer Dysgu'r Brifysgol.


Cyflwyno Aseiniadau – Y Broses Ofynnol

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r broses ofynnol ar gyfer cyflwyno aseiniadau.


Blaenddalen Asesiadau

(Er mwyn cael fersiwn sy’n benodol i gyfadran arbennig, cysylltwch â’ch Pennaeth Profiad Myfyrwyr.)


Ysgrifennu Papurau Arholiad – Canllawiau i Staff.


Mae arholiadau yn rhan bwysig o'r ffordd rydyn ni'n asesu ein myfyrwyr, ac mae'r canlyniadau yn gallu cael effaith sylweddol ar gynnydd myfyrwyr, ac ar ddosbarthiad eu graddau yn y pen draw. Dylid ysgrifennu papurau arholiad felly mewn ffordd sy'n deg, gan ganiatáu i'r myfyrwyr wneud eu gorau mewn ffordd sydd hefyd yn hwyluso'r gwaith o wahaniaethu rhwng lefelau a galluoedd academaidd.


Dyddiaduron Asesu

Sefydlwyd Dyddiaduron Asesu yn dilyn adborth gan fyfyrwyr. Maen nhw'n rhoi gwybodaeth glir i fyfyrwyr am sut y bydd eu rhaglen astudio yn cael ei hasesu. Maen nhw wedi cael eu hintegreiddio gyda Blackboard ac maen nhw'n sicrhau bod myfyrwyr yn cael negeseuon i'w hatgoffa am ddyddiadau cyflwyno gwaith a dyddiadau cael adborth.

Mae'r ddogfen yma a'r wybodaeth ategol wrthi'n cael eu hadolygu.  Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: celt@southwales.ac.uk


Rhith-amgylchedd Dysgu Disgwyliadau Sylfaenol ar gyfer y Cwrs a'r Modiwl

Mae'r Brifysgol yn disgwyl i bob aelod o staff wneud defnydd priodol o'r Rhith-amgylchedd Dysgu. Mae'r canlynol yn nodi disgwyliadau'r Brifysgol o ran yr isafswm o wybodaeth y dylid ei chynnwys i fyfyrwyr ar gyfer eu y cwrs a'r modiwlau.


 Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: celt@southwales.ac.uk


Gwerthuso Modiwlau a Chyrsiau

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2016/17, mae'r Brifysgol yn datblygu dull newydd o werthuso cyrsiau a modiwlau, sef Loop. Bydd y system newydd yn galluogi myfyrwyr i roi adborth ar lefel modiwl a chwrs mewn un man. Mae teclynnau'n cael eu datblygu i ganiatáu i staff (yn dibynnu ar eu rôl) redeg adroddiadau ar lefel modiwl, cwrs, ysgol a chyfadran.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: celt@southwales.ac.uk


Meddalwedd Cymdeithasol mewn Dysgu ac Addysgu

Mae Prifysgol De Cymru yn credu bod nifer o fanteision o ddefnyddio meddalwedd cymdeithasol mewn dysgu ac addysgu. Mae'r ddogfen yma'n cynnig arweiniad ar y ffordd orau o'i ddefnyddio ac yn amlinellu rhai enghreifftiau o sut mae modd ei ddefnyddio.

Mae'r ddogfen yma a'r wybodaeth ategol wrthi'n cael eu hadolygu.  Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: celt@southwales.ac.uk


Dyfeisiau Symudol mewn Ystafelloedd Dosbarth

Mae'r Brifysgol yn annog myfyrwyr i ddefnyddio gliniaduron a dyfeisiau symudol wrth ddysgu, addysgu ac asesu. Mae'r canllawiau canlynol, sydd wedi cael eu cymeradwyo gan y Bwrdd Academaidd, yn cael eu darparu er mwyn i staff a myfyrwyr wneud defnydd effeithiol o'r dyfeisiau hynny mewn amgylcheddau dysgu ac addysgu ffurfiol.

Mae'r ddogfen yma a'r wybodaeth ategol wrthi'n cael eu hadolygu.  Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: celt@southwales.ac.uk


Gwasanaethau TG

Mae gan y Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth ystod o bolisïau sy'n effeithio ar y defnydd o dechnoleg ar gyfer dysgu ac addysgu.