Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Fframwaith Polisi Prifysgol De Cymru

Mae amrywiaeth o strategaethau, polisïau a phrosesau Prifysgol De Cymru sy'n ymwneud â dysgu, addysgu ac asesu yn llywio, yn ategu ac yn cysylltu â gwaith CELT (yn ogystal â pholisïau ehangach). Mae'r dudalen yma'n nodi sut rydyn ni'n rhyngweithio â phob un o'r polisïau, yn ogystal â darparu dolenni at y polisïau eu hunain.

Model Llwyth Gwaith Academaidd

Mae Prifysgol De Cymru wedi mabwysiadu Model Llwyth Gwaith a fydd yn darparu fframwaith teg, tryloyw ac effeithiol ar gyfer dyrannu a dosbarthu llwythi gwaith academaidd ar draws y Brifysgol a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar gyfer pob aelod o staff ar gontractau addysg uwch.

Mae'r ddogfen yma a'r wybodaeth ategol wrthi'n cael eu hadolygu.  Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: [email protected]


Cyfrifoldebau dangosol arweinydd Cwrs ac arweinydd Modiwi.

Bwriad cyfrifoldebau dangosol Arweinydd Cwrs yw rhoi syniad i staff academaidd sydd yn arwain cwrs fel rhain o’u rôl o’r math o gyfrifoldebau cysylltiedig a lefel y cyfrifoldebau hynny.

 Bwriad cyfrifoldebau dangosol Arweinydd Modiwl yw rhoi syniad i staff academaidd sydd yn arwain modiwl fel rhain o’u rôl o’r math o gyfrifoldebau cysylltiedig a lefel y cyfrifoldebau hynny.


Llawlyfr arweinydd y cwrs

Mae llawlyfr wedi cael ei baratoi fel adnodd ar gyfer arweinwyr cyrsiau. Mae'r llawlyfr yn dempled ac mae gan gyfadrannau'r grym i ddiwygio/ychwanegu ato fel y bo'n addas ar gyfer eu hamgylchiadau nhw.


Llawlyfr Cwrs

Rhaid i bob cwrs ddarparu llawlyfr o'r cwrs i fyfyrwyr sy'n rhoi trosolwg o'r gwaith dysgu disgwyliedig. Dylid gosod y llawlyfr ar yr adran Mudiad Cwrs ar Blackboard.

  • Gallwch ddod o hyd i dempled Llawlyfr y Cwrs ar safleoedd Sharepoint Ansawdd y Gyfadran.


Cynllun Academaidd

Mae’r Cynllun Academaidd hwn yn amlinellu’r ffyrdd yr ydym yn amcanu at wella profiad myfyrwyr a rhanddeiliaid er mwyn gwireddu ein gweledigaeth. Gan adeiladu ar ein sylfeini lleol a chysylltiadau byd-eang cyffrous fel y brifysgol fwyaf yng Nghymru, ac un o’r rhai mwyaf yn y DU, byddwn yn canolbwyntio ar unigrywiaeth yn ein rhaglenni a’n hymchwil, gan gynnig profiadau dysgu eithriadol ac ymgymryd ag ymchwil ac arloesi cymhwysol at ddiben clir.

Bydd ennyn ymgysylltiad ein myfyrwyr â dysgu trwy gyfranogiad gweithredol ac efelychiad yn ganolog i’n harlwy ochr yn ochr â ffocws ar baratoi ein myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth yn yr 21ain Ganrif.


Glasbrint Academaidd

Mae'r glasbrint academaidd ar gyfer cyrsiau gradd israddedig yn offeryn pwysig i sicrhau cysondeb yn ein dull o ddatblygu a gweithredu ein gweithdrefnau dysgu ac addysgu. Gall CELT gynorthwyo academyddion i weithredu'r cynllun a dylunio modiwlau sy'n galluogi staff academaidd i sicrhau bod datblygiadau cwrs yn canolbwyntio ar arloesedd mewn addysgeg.


Cynllun Myfyrio ac Arsylwi ar Ymarfer

Nod y Cynllun Myfyrio ac Arsylwi ar Ymarfer yw hwyluso'r gwaith o rannu ymarfer myfyriol beirniadol rhwng cydweithwyr fel rhan o'u gweithgarwch datblygu staff. Mae CELT yn cynnal canllawiau ar gyfer y cynllun ac mae'n darparu hyfforddiant a datblygiad staff ar ymarfer myfyriol, mentora, a phob elfen o wella dysgu ac addysgu.Cylch Bywyd Asesiadau

Gallwch chi’n nawr ffeindio pob gwybodaeth ar asesiadau ar ein wefan Hwb Cylch Bywyd Asesiadau ni (Staff PDC yn unig).

Os ydych chi ddim aelod o staff PDC, gallwch chi’n ebostiau [email protected] am gwybodaeth ychwanegol ar ein Cylch Bywyd Asesiadau.


Rhith-amgylchedd Dysgu Disgwyliadau Sylfaenol ar gyfer y Cwrs a'r Modiwl

Mae'r Brifysgol yn disgwyl i bob aelod o staff wneud defnydd priodol o'r Rhith-amgylchedd Dysgu. Mae'r canlynol yn nodi disgwyliadau'r Brifysgol o ran yr isafswm o wybodaeth y dylid ei chynnwys i fyfyrwyr ar gyfer eu y cwrs a'r modiwlau.


 Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: [email protected]


Gwerthuso Modiwlau a Chyrsiau

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2016/17, mae'r Brifysgol yn datblygu dull newydd o werthuso cyrsiau a modiwlau, sef Loop. Bydd y system newydd yn galluogi myfyrwyr i roi adborth ar lefel modiwl a chwrs mewn un man. Mae teclynnau'n cael eu datblygu i ganiatáu i staff (yn dibynnu ar eu rôl) redeg adroddiadau ar lefel modiwl, cwrs, ysgol a chyfadran.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: [email protected]


Meddalwedd Cymdeithasol mewn Dysgu ac Addysgu

Mae Prifysgol De Cymru yn credu bod nifer o fanteision o ddefnyddio meddalwedd cymdeithasol mewn dysgu ac addysgu. Mae'r ddogfen yma'n cynnig arweiniad ar y ffordd orau o'i ddefnyddio ac yn amlinellu rhai enghreifftiau o sut mae modd ei ddefnyddio.

Mae'r ddogfen yma a'r wybodaeth ategol wrthi'n cael eu hadolygu.  Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: [email protected]


Dyfeisiau Symudol mewn Ystafelloedd Dosbarth

Mae'r Brifysgol yn annog myfyrwyr i ddefnyddio gliniaduron a dyfeisiau symudol wrth ddysgu, addysgu ac asesu. Mae'r canllawiau canlynol, sydd wedi cael eu cymeradwyo gan y Bwrdd Academaidd, yn cael eu darparu er mwyn i staff a myfyrwyr wneud defnydd effeithiol o'r dyfeisiau hynny mewn amgylcheddau dysgu ac addysgu ffurfiol.

Mae'r ddogfen yma a'r wybodaeth ategol wrthi'n cael eu hadolygu.  Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: [email protected]


Gwasanaethau TG

Mae gan y Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth ystod o bolisïau sy'n effeithio ar y defnydd o dechnoleg ar gyfer dysgu ac addysgu.