Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnal cynadleddau Dysgu ac Addysgu rheolaidd i ddathlu a rhannu'r arferion da mewn dysgu, addysgu ac asesu sy'n digwydd yn y Brifysgol a'i phartneriaid strategol.

Ar ôl llwyddiant y gynhadledd gyntaf yn 2015, daeth y digwyddiad yn un blynyddol ac mae cynadleddau ychwanegol, arbenigol, hefyd yn cael eu cynnal ar gyfnodau gwahanol yn ystod y flwyddyn ar gyfer uwch reolwyr ac ar gyfer disgyblaethau pwnc penodol.


2020: ‘Adeiladu Cysylltiadau a Gwerthfawrogi Amrywiaeth’ – Sut mae technoleg yn helpu?

Dyddiad newydd y gynhadledd dysgu ac addysgu yw rhwng 14 a 16 Gorffennaf.

Mae'r gynhadledd eleni'n ymwneud â ffurfio rhwydweithiau mewn amgylchedd addysg uwch sy'n gynyddol amrywiol. Byddwn yn archwilio lle technoleg yn ei hystyr ehangaf, o 'dechnoleg-is' i sefyllfaoedd mwy cymhleth, wrth alluogi gweledigaeth 2030 y Brifysgol. Rydyn ni'n arbennig o awyddus i glywed am enghreifftiau a gwersi a ddysgwyd sy'n dangos cydweithio, cynhwysiant a chynaliadwyedd.

Gan na fyddwn yn gallu cynnal y gynhadledd yn y ffordd arferol, hoffem ddefnyddio’r cyfle i rannu a myfyrio ar sut mae pawb wedi galluogi i ddysgu digwydd mewn amgylchiadau eithriadol.

Mae'r thema'n aros yr un fath, ond rydym am greu Gŵyl Ddysgu lle gallwn ddathlu sut rydym i gyd wedi ymgysylltu â thechnoleg mewn ffyrdd na allem fod wedi'u dychmygu o'r blaen.   

Cynhelir y gynhadledd dros 3 diwrnod gydag anerchiadau, gweminarau a gweithdai ar gael i chi ymuno â nhw ynghyd â rhai sesiynau sydd â’r Gyfadran yn ganolbwynt iddynt. Bydd pob sesiwn ar gael ar-lein i chi gymryd rhan mewn amser real, neu i'w gwylio ar adeg sy'n addas i chi.  

Gobeithio y byddwch am rannu eich straeon a chymryd rhan.  


Galwad am gyfraniadau ar gyfer cynhadledd Dysgu ac Addysgu PDC 2020


Mae themâu eleni'n canolbwyntio ar Weledigaeth 2030 Prifysgol De Cymru, ac rydym yn croesawu cynigion (dim mwy na 300 gair) ar y pynciau canlynol:

 

Datblygu graddedigion llwyddiannus – sut gallwn ni sicrhau bod ein myfyrwyr yn datblygu'r cymhwysedd digidol i gystadlu mewn marchnad swyddi fyd-eang?

 

Arferion addysgeg cynhwysol – sut gall technoleg leihau'r rhwystrau at ddysgu a gwella cyfranogiad?

 

Cydweithio a rhwydweithio – sut gall technoleg feithrin cyfleoedd gwell ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a meithrin cydberthnasau rhwng y diwydiant a chymunedau? Sut gall ein dysgwyr fod yn rhan o gyd-greu'r cwricwlwm, a pha ran all technoleg ei chwarae yn hyn?

 

Dysgu Hyblyg – ym mha ffordd gall technoleg hyrwyddo cyfleoedd mwy amrywiol i ymgysylltu ag addysg uwch, ar y campws ac oddi arno, yn y dosbarth a'r tu hwnt?

 

Amgylchedd Cynaliadwy – sut gellir defnyddio technoleg i hyrwyddo addysg gynaliadwy y gellir addasu ei maint? Sut ydyn ni'n mynd i'r afael ag anghenion ein holl ddysgwyr nawr, gan sicrhau eu bod yn cael eu paratoi'n dda ar gyfer y dyfodol?

 

Rydym yn croesawu ceisiadau am gyflwyniadau mewn ystod o fformatau – cyflwyniadau (20 mun), sesiynau fflach (6 mun), gweithdai rhyngweithiol (45 mun) neu bosteri (A1). Rydym yn croesawu cyflwyniadau gan fyfyrwyr neu ar y cyd â myfyrwyr yn arbennig. Hoffem hefyd wahodd grwpiau defnyddwyr presennol neu newydd i gymryd rhan mewn gweithgaredd carwsél i gyflwyno eu syniadau ar gyfer rhannu arferion arloesol.

 

A fyddech cystal â chwblhau'r ffurflen drwy'r ddolen isod er mwyn nodi manylion eich cyfraniad i'r gynhadledd erbyn 12 Mehefin 2020

 

Gellir cyflwyno'r crynodebau yn Gymraeg neu yn Saesneg

 

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: Dalt20@southwales.ac.uk

 


 


Thema drosfwaol cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol De Cymru 2019 fydd Ymgysylltu: 

  •     Ymgysylltu â'r gymuned – ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol;
  •     Ymgysylltu â myfyrwyr – er enghraifft wrth greu cwricwla, prosiectau a defnyddio technoleg;
  •     Ymgysylltu â rhanddeiliaid – gyda busnesau, Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru;
  •     Ymgysylltu colegol – enghreifftiau o weithio gyda chydweithwyr sy'n defnyddio dull rhyngddisgyblaethol/trawsddisgyblaethol.