Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Mentoring and Assessing

Getting Involved - Mentoring and Assessing

Yn ganolog i TSL@USW mae’r Rhwydwaith Fentora a’r Panel Aseswyr. Rydyn ni’n chwilio am
gydweithwyr Creadigol, Arloesol, Proffesiynol ac Ymatebol i ymuno â ni.

Central to TSL@USW are the Mentoring Network and the Assessor Panel. We are looking for
Creative, Inspiring, Professional and Responsive colleagues to join us.


Dod yn Fentor TSL@USW

Cynllun yw Rhwydwaith Fentora TSL@USW er mwyn i staff fentora a chefnogi cydweithwyr sy’n gwneud cais am gydnabyddiaeth Cymrawd Cyswllt, Cymrawd, neu Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch/Advance HE. Mae rôl mentor wedi’i llunio i ymgeiswyr gael cymorth
gan rywun mewn disgyblaeth gytras sy’n gallu helpu i “ddad-godio” Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig, fel bod modd i’r mentorai weld sut mae’r fframwaith yn berthnasol i’w harfer nhw.


Mae mentora eraill yn hanfodol er mwyn i Uwch Gymrodyr PDC gael tystiolaeth o barhau ag arfer dda. Mae mentora hefyd yn rhoi cyfle i Gymrodyr gasglu tystiolaeth i symud ymlaen i Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.


Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n Rhwydwaith Fentora, defnyddiwch y ddolen ganlynol i gael rhagor o wybodaeth:


Becoming a TSL@USW Mentor


The Mentoring Network is a scheme for staff to mentor and support colleagues applying for Associate Fellow, Fellow, or Senior Fellow of the Higher Education Academy/Advance HE. The Mentor role is designed to provide applicants with support from someone in a cognate discipline able to help “decode” the generic UKPSF so that their mentee can see its relevance in their practice.

Mentoring others is essential for our USW Senior Fellows to evidence their RIGS, but also to enable our FHEAs to progress to SFHEA.


If you are interested in joining our Mentoring Network please use the
following link for further information:

Panel Aseswyr: Mae Prifysgol De Cymru yn cydnabod beth yw gwerth ymgysylltu â phaneli penderfynu i ddatblygiad personol a cholegol, ac mae’n ymroddedig i recriwtio, adnewyddu a diweddaru ei haelodau panel. Mae aseswyr panel yn allweddol er mwyn i’r Cynllun
weithio’n effeithlon ac yn effeithiol. Cydweithwyr yw’r penderfynwyr, a bydd pob un wedi derbyn hyfforddiant i sicrhau cyfiawnder a chysondeb yn y broses benderfynu ac wrth ddehongli Disgrifyddion Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig i ystod o arferion
addysgu/cefnogi dysgu Addysg Uwch. Mae’r penderfynwyr yn asesu ceisiadau ysgrifenedig a llafar i sicrhau cydraddoldeb yn y penderfyniadau ym mhob llwybr. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n Panel Aseswyr, defnyddiwch y ddolen

Assessor Panel:

USW recognises the value to personal and collegiate development of engaging in decision-making panels, it is committed to recruiting, refreshing and updating its panel members. Panel assessors are key to making the Scheme work efficiently and effectively. Decision-makers are colleagues who have all been trained to ensure equity and consistency in the decision-making process and the interpretation of the UKPSF Descriptors into a wealth of teaching /learning support HE practices. Decision-makers assess both written and oral claims to ensure parity of decision-making across pathways.