Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

TSL @ USW

TSL@USW

Nod Cynllun Cydnabyddiaeth Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig Prifysgol De Cymru (Addysgu a Chefnogi Dysgu: TSL@USW) yw cefnogi a galluogi:

 •  Profiad dysgu, addysgu ac asesu o ansawdd uchel i'r holl fyfyrwyr ar draws Grŵp Prifysgol De Cymru;
 • Creadigrwydd, arloesedd a datblygiad proffesiynol parhaus mewn dysgu, addysgu ac asesu i'r holl staff sy'n ymwneud â darparu rhaglenni, a'r rhai sy'n cefnogi'r dysgu;
 • Tystiolaeth o broffesiynoldeb a rhagoriaeth mewn ymarfer academaidd;
 • Cyflwyno dyfarniadau Cymrawd Cyswllt, Cymrawd, Uwch Gymrawd neu Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

 Mae'r nodau hyn yn eu tro'n ategu Cenhadaeth y Brifysgol, sef:

Trawsnewid bywydau, economïau a chymunedau drwy addysg hygyrch, unigryw ac ymatebol, drwy arloesedd a thrwy ymgysylltu.

 

The University of South Wales’ UKPSF Recognition Scheme (Teaching and Supporting Learning: TSL@USW) aims to support and enable:

 • A high quality learning, teaching and assessment experience for all students across the University of South Wales Group;
 • Creativity, innovation and continuing professional development in learning, teaching and assessment for all staff engaged in delivering programmes, and those supporting learning;
 • Evidence of professionalism and excellence in academic practice;
 • Conferment of Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow or Principal Fellow of the Higher Education Academy.

These aims in turn support the University’s Mission to: “transform lives, economies and communities through accessible, distinctive and responsive education, innovation and engagement”. •  Mae'n gydnabyddiaeth genedlaethol o ymrwymiad i broffesiynoldeb mewn addysgu a dysgu ym maes addysg uwch;
 • Mae'n dangos bod yr ymarfer yn unol â Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig;
 • Mae'n ddangosydd o hunaniaeth broffesiynol ar gyfer ymarferwyr addysg uwch, gan gynnwys yr hawl i ddefnyddio llythrennau ar ôl eich enw

 • AFHEA – Cymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch
 • FHEA – Cymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • SFHEA – Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • PFHEA – Prif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • Mae'n ased cludadwy, a gaiff ei gydnabod gan sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach ledled gwledydd Prydain ac sy'n cael ei gydnabod fwyfwy gan y sector addysg uwch rhyngwladol;
 • Mae'n hwyluso cyfranogiad mewn rhwydweithiau proffesiynol, gan gynnwys rhwydweithiau disgyblaethau penodol;
 • Mae'n cynnig cyfle i fyfyrio a derbyn canllaw ar ddatblygiad proffesiynol mewn ymarfer sy'n gysylltiedig ag addysgu a dysgu;
 • Mae'n cynnig fframwaith ar gyfer myfyrio a thwf proffesiynol parhaus ym maes addysgu a chefnogi dysgu.


 • It provides national recognition of commitment to professionalism in teaching and learning in higher education;
 • It demonstrates that practice is aligned with the UKPSF;
 • It provides an indicator of professional identity for higher education practitioners, including the entitlement to use post-nominal letters:
  • AFHEA: Associate of the Higher Education Academy.
  • FHEA: Fellow of the Higher Education Academy.
  • SFHEA: Senior Fellow of the Higher Education Academy.
  • PFHEA: Principal Fellow of the Higher Education Academy.
 • It is a portable asset, recognised by higher and further education institutions throughout the UK and increasingly recognised by the international higher education sector;
 • It facilitates participation in professional networks, including discipline based networks;
 • It presents an opportunity to reflect and receive guidance on professional development in learning and teaching related practice;
 • If offers a framework for ongoing reflection and professional growth in teaching and supporting learning.Mae'r cynllun yn agored i unrhyw un:


1.   sy'n gyflogedig gan Brifysgol De Cymru ac sy'n addysgu a/neu'n cefnogi dysgu ar lefel Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru 4 ac uwch. Gall hyn gynnwys ôl-raddedigion sy'n addysgu, technegwyr, cymrodyr addysgu, swyddogion ymchwil, darlithwyr, athrawon, staff llyfrgell, staff gwasanaethau myfyrwyr ac ati; neu


2.    sy'n addysgu cyrsiau Addysg Uwch Prifysgol De Cymru ar lefel Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru 4 ac uwch mewn colegau partner. Dylid nodi, oni bai bod gan eich coleg statws tanysgrifio â'r Academi Addysg Uwch[1] (gweler manylion yn y ddolen yn y troednodyn), bydd gofyn i chi dalu ffi i'r Academi Addysg Uwch cyn y byddwch yn gallu lawrlwytho eich tystysgrif a defnyddio llythrennau'r Academi Addysg Uwch ar ôl eich enw.

 

Y prif ofynion yw eich bod chi'n addysgu / cefnogi dysgwyr Addysg Uwch Prifysgol De Cymru a bod ystod ac ehangder eich cyfraniad at ddysgu ac addysgu yn ddigonol i fodloni disgrifyddion y categori cymrodoriaeth o'ch dewis.

 

Mae'r Academi Addysg Uwch yn cynnig canllaw yn Nhabl 1. Dylid nodi mai dangosol yw hwn, ac nid rhagnodol:

Tabl 1: Proffiliau rôl dangosol Addysg Uwch / Addysg Uwch mewn Addysg Bellach ar gyfer pob categori Cymrodoriaeth

Cymraeg desc

 


The scheme is open to anyone:

 1. employed by the University of South Wales who teaches and/or supports learning. This might include postgraduates who teach, technicians, teaching fellows, research officers, lecturers, professors, library staff, student services staff, and so on; or,
 2. teaching USW Higher Education courses in partner colleges. Please note that, unless your College has a subscription status with the HEA (please see details on the link in the footnote), you will be required to pay the HEA a fee before you can download your certificate and use the HEA post-nominals.

The main requirements are that you are teaching / supporting USW Higher Education learners, and that the range and extent of your contribution to learning and teaching is sufficient to meet the descriptors for your chosen fellowship category.

The HEA offers the guidance in Table 1. (Please note this is indicative, rather than prescriptive):

Table 1: Indicative HE / HE in FE role profiles for all categories of Fellowship. 

 HEA UKPSF indicative role profiles

Download an accessible version of the role profiles image.

 • Mae proses ymgeisio TSL@USW yn gofyn i chi fyfyrio ar y ffordd rydych chi'n addysgu a/neu'n cefnogi dysgu.
 • Mae gofyn i chi fyfyrio'n feirniadol ar eich ymarfer yn unol â'r Llwybr Cymrodoriaeth rydych chi wedi'i ddewis (ysgrifenedig neu lafar). Bydd eich myfyrdodau addysgu/cefnogi dysgu yn seiliedig ar dystiolaeth a gasglwyd o, er enghraifft, werthusiadau myfyrwyr, adolygiadau gan gymheiriaid, trafodaethau â chydweithwyr, llenyddiaeth arfer da ac ati.
 • Mae'r ffurflenni cais yn darparu fformat strwythuredig er mwyn eich helpu i gyflawni hyn. Drwy hyn, nid ymarfer 'ticio blwch' yn unig yw TSL@USW sy'n rhoi bathodyn i chi am eich profiad a'ch arbenigedd. Mae gofyn am fyfyrio dwfn, gwerthusiad parhaus o'ch ymarfer sydd, yn ei dro, yn rhoi sicrwydd o wydnwch y cynllun, yn darparu dangosydd o werth statws Cymrawd Cyswllt/Cymrawd/Uwch Gymrawd/Prif Gymrawd ac yn sicrhau ei gysondeb â rhaglenni tebyg ar draws gwledydd Prydain.


 • TSL@USW application process requires you to reflect about the way you teach and/or support learning.
 • You are required to critically reflect on your practice whichever of the two pathways (written or oral) to Fellowship you decide to take.
 • Your reflections of teaching/supporting learning support will be based on evidence gathered from e.g. student evaluations, peer review, discussions with colleagues, the good practice literature etc.
 • The application forms provide you with a structured format to help achieve this. In this way, the TSL@USW is not a ‘tick-box’ exercise that just presents you with a badge in relation to your experience and expertise. It requires a deeply reflective, ongoing evaluation of your practice which in turn ensures robustness of the scheme, provides an indication of the value of the Associate Fellow/Fellow/Senior/Principal Fellow status and ensures its comparability with similar programmes across the UK.