Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Submission Declaration - Welsh

Submission Declaration - Welsh

Wrth barhau, rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen a deall y datganiadau isod:

I bob myfyriwr:

Amgylchiadau Neilltuol 
Os oes unrhyw amgylchiadau eithriadol a allai fod wedi effeithio ar eich gallu i ymgymryd â'r aseiniad neu i’w gyflwyno, cofiwch gysylltu â'r Siop Gynghori ar eich campws cyn dyddiad cyflwyno’r aseiniad.

Datganiad Llên-ladrad ac Ymddygiad Annheg:
Drwy gyflwyno’r asesiad hwn, rydych chi’n datgan mai eich gwaith chi yn unig yw hwn a bod ffynhonnell y wybodaeth a’r deunydd rydych chi wedi’u defnyddio (gan gynnwys y rhyngrwyd) wedi’u nodi’n llawn ac wedi cael eu cydnabod yn ôl yr angen (1). Yn ogystal, nid yw’r gwaith wedi cael ei gyflwyno ar gyfer unrhyw asesiad arall. Rydych chi hefyd yn deall bod y Gyfadran yn cadw’r hawl i ymchwilio i unrhyw honiad o lên-ladrad neu ymddygiad annheg a allai, petai’n cael ei brofi, arwain at fethu’r asesiad ac effeithio ar eich cynnydd.

Eiddo Deallusol a Chadw Gwaith Myfyrwyr:

Rydych yn deall bod y Brifysgol yn cadw copi o unrhyw asesiadau a gyflwynir yn electronig at ddibenion tystiolaeth a sicrhau ansawdd. Bydd ceisiadau i ddiddymu asesiadau yn cael eu hystyried yn unig os yw’r gwaith yn cynnwys gwybodaeth sydd yn sensitif yn wleidyddol a/neu’n fasnachol (fel y penderfynir gan y Brifysgol) a lle gwneir y cais gan arweinydd perthnasol y modiwl neu oruchwyliwr y traethawd hir.

Ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn rheoliadau Prifysgol De Cymru yn unig

Polisi Addas i Sefyll Asesiad:
Mae gan y Brifysgol bolisi addas i sefyll, sy’n golygu eich bod yn cadarnhau eich bod yn addas i sefyll asesiad wrth gyflwyno pob asesiad neu wrth sefyll arholiad. Ni fyddwch yn gallu hawlio yn ddiweddarach bod amgylchiadau esgusodol wedi effeithio ar eich perfformiad yn yr asesiad hwn.

Manylion am y Gwaith a Gyflwynir:
Nodwch mai 40% fydd sgôr uchaf posibl unrhyw waith sy’n cael ei gyflwyno’n hwyr ac o fewn pum niwrnod gwaith i’r dyddiad cau (2). Ni fydd marc yn cael ei roi o gwbl os yw’r asesiad yn cael ei gyflwyno ar ôl y dyddiad cau hwyr oni bai eich bod wedi gwneud cais am amgylchiadau esgusodol a’i fod yn cael ei dderbyn (dylid ymgynghori â'r Siop Gynghori).

Ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn rheoliadau Prifysgol Cymru, Casnewydd yn unig

Manylion am y Gwaith a Gyflwynir:
Defnyddir cosbau cyflwyno’n hwyr; gostyngir 3 pwynt ar y raddfa graddau os ydych yn cyflwyno’r asesiad o fewn wythnos i’r dyddiad cau, 6 phwynt os cyflwynir o fewn pythefnos yn hwyr. Mae unrhyw beth y tu hwnt i’r pythefnos yn methu. (0 = asesiad heb ei gofnodi). Ni fydd marc yn cael ei roi o gwbl os yw’r asesiad yn cael ei gyflwyno ar ôl y dyddiad cau hwyr oni bai eich bod wedi gwneud cais am amgylchiadau esgusodol a’i fod yn cael ei dderbyn (dylid ymgynghori â'r Siop Gynghori).

_________________________________ 
1 Rheoliadau Uniondeb Academaidd y Brifysgol 
2 Mae gwybodaeth am eithriadau i’r rheol hon ar gael o’r Siop Gynghori ar bob campws.

EICH CYFRIFOLDEB CHI YW CADW COFNOD O BOB GWAITH SYDD WEDI’I GYFLWYNO