TEL@PDC Haf 2019

Rhaglen

Dyma gyflwyno trydydd cyfres flynyddol o ddigwyddiadau TEL@PDC a gynhelir rhwng mis Mai a dechrau mis Gorffennaf. Yn ogystal, bob dydd rhwng 28 Mai a 5 Gorffennaf, bydd gweithdy, seminar neu sesiwn ar-lein wedi'u dylunio i hyrwyddo teclynnau a dulliau gwahanol o ddefnyddio technoleg er mwyn gwella dysgu ac addysgu. 

Mini-gynhadledd Panopto ar gyfer Dysgu ac Addysgu

29.05.19, 0930-1300, Campws Trefforest, Adeilad Aberhonddu Ystafell B111

Mae prosiect adolygu Panopto wedi datgelu cyfres o arferion diddorol ac arloesol yn ymwneud â fideo a chipio darlithoedd ar gyfer dysgu ac addysgu. 

Bydd y gynhadledd hanner diwrnod yn arddangos rhai o'r arferion hyn er mwyn ysbrydoli staff Prifysgol De Cymru. Yn ogystal, bydd canlyniadau prosiect adolygu Panopto CELT yn cael eu cyflwyno, gan gynnwys canlyniadau'r arolwg ar agweddau staff a myfyrwyr tuag at fideo a chipio darlithoedd, ac argymhellion ar gyfer datblygu a chymorth yn y dyfodol. 

Cynulleidfa darged: academyddion a staff sy'n cefnogi dysgu ac addysgu.

Cofrestrwch yma: Mini-gynhadledd Panopto ar gyfer Dysgu ac Addysgu

Sut i wneud y mwyaf o UniLearn: Hanfodion Blackboard

Mae'r gweithdy hwn wedi'i lunio ar gyfer staff sydd heb ddefnyddio Blackboard o'r blaen, neu ar gyfer staff sydd am ddiweddaru eu gwybodaeth am elfennau hanfodol o sut i adeiladu modiwlau. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar gyflwyno'r hanfodion i'ch rhoi ar ben ffordd ac er mwyn i chi gael dechrau meddwl am y ffordd orau o gefnogi'r gwaith o ddysgu eich myfyrwyr yn ystod oriau dysgu ac oriau di-gyswllt.

10.05.19, 1100-1200, Caerdydd A204

20.05.19, 1100-1200, Casnewydd NC B24

30.05.19, 1000-1100, Glyntaf EM020

25.06.19, 1400-1500, Trefforest H128

Cofrestrwch yma: Hanfodion Blackboard


Sut i wneud y mwyaf o UniLearn: Dechrau arni gyda Panopto

Mae'r gweithdy hwn wedi'i ddylunio ar gyfer staff sydd heb ddefnyddio Panopto o'r blaen neu ar gyfer staff sydd am ddiweddaru eu gwybodaeth. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar eich cyflwyno i Panopto; o greu eich recordiad fideo/sain cyntaf i gynnwys y recordiad yn eich modiwlau yn Blackboard. Byddwn yn dangos nodweddion eraill Panopto i chi hefyd, megis cyflwyno asesiadau, darlledu byw, a chwisiau.

16.05.19, 1000-11.30, Glyntaf GT EM020

13.06.19, 1400-1530, Trefforest H128

24.06.19, 1300-1430, Dinas Casnewydd B23

03.07.19, 1100-1230, Caerdydd A204

Cofrestrwch yma: Dechrau arni gyda Panopto  


Sut i wneud y mwyaf o UniLearn: Teclynnau ar gyfer ymgysylltu, rhoi adborth a rhyngweithio mewn amser go iawn yn yr ystafell ddosbarth

Mae'r gweithdy hwn wedi'i ddylunio ar gyfer staff sydd eisiau ymgysylltu a rhyngweithio gyda'u myfyrwyr, gan ddefnyddio technoleg i alluogi cyfranogi a rhoi adborth. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ddau declyn craidd, VeVox (Teclyn Ymateb Cynulleidfa) ac Office 365 Forms. P'un a ydych chi eisiau cwisiau cyflym gydag ymatebion byw yn y dosbarth, neu holi'r myfyrwyr beth maen nhw'n ansicr yn ei gylch rhwng sesiynau, gall y ddau declyn yma eich cynorthwyo i gael adborth ar eich darlithoedd gan fyfyrwyr, hyd yn oed gan y rhai fyddai fel arfer yn amharod i leisio'u barn!

09.05.19, 1400-1500, Glyntaf EM020

23.05.19, 1000-1100, Trefforest, TR TC102

07.06.19, 1000-1100, Caerdydd A204

05.07.19, 1400-1500, Dinas Casnewydd B24

Cofrestrwch yma: Teclynnau ar gyfer ymgysylltu, rhoi adborth a rhyngweithio mewn amser go iawn yn yr ystafell ddosbarth


Sut i wneud y mwyaf o UniLearn: Defnyddio Blackboard Collaborate er mwyn cydweithio ar-lein

Mae'r gweithdy hwn wedi'i ddylunio er mwyn eich cyflwyno chi i Blackboard Collaborate, sef teclyn cydweithio a gweminar rhyngweithiol mewn amser go iawn, sy'n galluogi staff a myfyrwyr i ryngweithio heb ofod dysgu ffisegol. Bydd y sesiwn yn cynnwys sut i fynd ar Collaborate, rhannu ffeiliau a sgwrsio mewn amser go iawn, ynghyd â recordio a rhannu gyda'r myfyrwyr.

07.05.19, 0930-1100, Caerdydd A204

22.05.19, 1100-1230, Trefforest, TR TC102

10.06.19, 1300-1430, Dinas Casnewydd B23

27.06.19, 1400-1530, Glyntaf EM021

Cofrestrwch yma: Defnyddio Blackboard Collaborate er mwyn cydweithio ar-lein


Teclynnau ar gyfer Asesu a Rhoi Adborth

Bydd y gweithdai hyn yn cynnig cyfleoedd i ganfod mwy am yr amrywiaeth o declynnau ar-lein sydd ar gael i gefnogi a gwella adborth ac asesiadau ffurfiannol ac adolygol.

Os ydych chi'n ceisio meddwl am ffyrdd o gyflwyno cwisiau i'ch dosbarth, yn chwilio am ffordd wahanol o roi adborth neu am ddefnyddio dewis amgen i Turnitin, galwch heibio!

 Sut i wneud y mwyaf o UniLearn: Asesu ac Adborth gyda Turnitin a Grademark

08.05.19, 1000-1100, Dinas Casnewydd B24

16.05.19, 1500-1600, Glyntaf GT EM020

03.06.19, 1400-1500, Caerdydd A204

02.07.19, 1000-1100, Trefforest H128

Cofrestrwch yma: Asesu ac Adborth gyda Turnitin a Grademark 


Sut i wneud y mwyaf o UniLearn: Asesu ac Adborth gyda theclyn Blackboard Assignment

17.05.19, 1100-1200, Casnewydd NCC B24

05.06.19, 1100-1200, Trefforest TC102

26.06.19, 1400-1500, Glyntaf EM021

01.07.19, 1000-1100, Caerdydd A204

Cofrestrwch yma: Asesu ac Adborth gyda theclyn Blackboard Assignment


Sut i wneud y mwyaf o UniLearn: Defnyddio arolygon a chwisiau

14.05.19, 13.00-14.00, Trefforest TR TC102

24.05.19, 1300-1400, Casnewydd NCC B23

28.06.19, 1100-1200, Caerdydd A204

04.07.19, 1300-1400, Glyntaf EM020


Cofrestrwch yma: Defnyddio arolygon a chwisiau

Cyflwyno e-bortffolio

28.05.19, 11.00 - 12.00, Casnewydd NCC B23

Mae'r gweithdy hwn wedi'i ddylunio ar gyfer staff sydd â diddordeb mewn archwilio teclynnau sy'n addas i reoli portffolios electronig. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar y teclynnau sydd ar gael, ac yn eich cyflwyno i'r pwyntiau allweddol i'w hystyried wrth ddatblygu e-Bortffolio a fydd yn cefnogi dysgu eich myfyrwyr orau.

Cofrestrwch yma: Cyflwyno e-bortffolio


Grŵp Defnyddwyr rhithwir TEL@PDC

06.06.19, 11.00 - 12.00, Caerdydd CA D105

Oes diddordeb gennych chi mewn defnyddio technoleg rhithwir, neu ydych chi eisoes yn ei ddefnyddio ac yn gallu rhannu eich profiadau? Dewch i'r Atrium ar 6 Mehefin i gwrdd â chydweithwyr o'r un anian ledled y cyfadrannau. Bydd hon yn drafodaeth agored anffurfiol awr o hyd, a byddem yn eich annog i ddod â choffi a'ch dychymyg. Anogir cyflwyniadau byr gan staff sydd eisoes yn defnyddio technoleg rhithwir – cysylltwch â Lucy-ann Pickering (Partner TEL, Cyfadran Busnes a Chymdeithas) cyn y digwyddiad os oes gennych chi rywbeth i'w rannu. Er mai digwyddiad anffurfiol fydd hwn, mae gofyn i chi archebu lle er mwyn i ni gael syniad o niferoedd.

Cofrestrwch yma: Grŵp Defnyddwyr rhithwir TEL@PDC


Sut i wneud y mwyaf o UniLearn... Rhowch gynnig ar eichsyniadau TEL

06.06.19, 13.00 - 14.30, Glyntaf GT EM020

21.06.19, 10.00 - 12.30, Caerdydd CA A204

Ydych chi'n ystyried ailddylunio modiwl neu gwrs er mwyn cynnwys mwy o ddefnydd o dechnoleg, neu oes gennych chi syniadau am dechnoleg yr hoffech roi cynnig arni? Mae'r sesiwn ymarferol hon wedi'i dylunio i geisio'ch helpu i roi cynnig ar rywbeth newydd neu roi amser i ganolbwyntio ar sut byddech chi'n defnyddio technoleg gyda'ch myfyrwyr. Dewch draw i'r sesiwn lawn neu am hanner awr, i weithio gyda chefnogaeth technolegydd dysgu fydd wrth law i ateb unrhyw gwestiynau a chynghori ar y gwahanol declynnau sydd ar gael.

Cofrestrwch yma: Sut i wneud y mwyaf o UniLearn... Rhowch gynnig ar eichsyniadau TEL


Gwneud y mwyaf o ddysgu gwrthdro gyda Vevox

06.06.19, 14.00 - Ar-lein

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod dysgu ar ei fwyaf effeithiol pan fo'r disgyblion yn cymryd rhan ac yn gweithio ar y cyd, a all fod yn anodd ei hwyluso mewn amgylchedd darlith 'draddodiadol' o ystyried cyfyngiadau amser a natur cyflwyno cynnwys.

Yn y weminar hon, bydd yr Athro David Read, sydd wedi ennill gwobrau, o Brifysgol Southampton yn trafod ei brofiadau o ddefnyddio Vevox i wella dysgu gwrthdro.

Bydd y weminar hon yn cynnwys:

·         Rôl 'dysgu gwrthdro' yng nghyd-destun dysgu cemeg

·         Sut i ddefnyddio technoleg bleidleisio ar gyfer dysgu gwrthdro ac i wella deialog rhwng myfyrwyr a darlithwyr

·         Enghreifftiau'n dangos pwysigrwydd dysgu ymarferol mewn darlithoedd F2F

Cofrestrwch yma: https://www.vevox.com/about/webinars/flipped-learning-webinar


Cefnogi Dylunio Cwricwlwm Cynhwysol gyda Thechnoleg

11.06.19, 10.00 - 12.00, Caerdydd CA D105

Caiff y gweithdy hwn ei ddarparu ar y cyd gan staff CELT, y Coleg Cymraeg a Gwasanaethau Dysgu, a'i nod yw archwilio sut gellir defnyddio technoleg yn effeithiol i greu profiadau dysgu cynhwysol. Byddwn yn eich cyflwyno i rai o'r teclynnau sydd eisoes ar gael i staff a myfyrwyr eu defnyddio ym Mhrifysgol De Cymru, ac yn ystyried sut gellid eu defnyddio i gefnogi'r gwaith o ddylunio cwricwlwm cynhwysol.

 Cofrestrwch yma: Cefnogi Dylunio Cwricwlwm Cynhwysol gyda Thechnoleg


Defnyddiotechnoleg ar gyfer dulliau arloesol o asesu a rhoi adborth

14.06.19, 11.00 - 12.00, Glyntaf GT TS107

A hoffech chi gyflwyno ffyrdd mwy arloesol o asesu eich myfyrwyr drwy ddefnyddio technoleg, neu ydych chi'n ystyried sut gallwch roi adborth sy'n fwy ystyrlon? Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i ystod o declynnau ar-lein y gallwch eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau asesu ffurfiannol ac adolygol, ynghyd ag archwilio opsiynau ar gyfer rhoi adborth gan ddefnyddio gwahanol gyfryngau.

Cofrestrwch yma: Defnyddiotechnoleg ar gyfer dulliau arloesol o asesu a rhoi adborth


Monitro Presenoldeb gyda Data Explorer

17.06.19, 12.00 - 13.00, Ar-lein

Cyflwyniad i fonitro presenoldeb gyda Dadansoddeg Dysgu fydd y sesiwn ar-lein hon. Byddwch yn profi'r broses o safbwynt aelod o staff a'r myfyriwr, ac yn dysgu sut i sefydlu a marcio cofrestri. Gallwch brofi'r broses y mae ein myfyrwyr yn ei defnyddio i nodi presenoldeb mewn darlith drwy ddefnyddio eu ffôn hefyd.

Cynhelir y sesiwn hon drwy Collaborate. Copïwch a gludwch y ddolen hon yn eich porwr er mwyn ymuno.

https://eu.bbcollab.com/guest/12ef0c39c3cb4f17b4ed1672cac4b33b

Bydd angen clustffonau a meicroffon arnoch i gael y profiad defnyddiwr gorau. Os hoffech roi cynnig ar broses y myfyrwyr drwy'r Ap, llwythwch Study Goal i lawr o Google Play neu'r App Store, ac ymunwch â rhwydwaith Eduroam ar eich ffôn cyn y sesiwn.

Cofrestrwch yma: Monitro Presenoldeb gyda Data Explorer


Cyfoethogi Dysgu Drwy Dechnoleg yn Fframwaith SafonauProffesiynol y Deyrnas Unedig

19.06.19, 13.00 - 15.00, Caerdydd CA A412

Mae'r sesiwn hon wedi'i hanelu at staff sy'n meddwl am Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch sy'n ystyried sut gellir ymgorffori technoleg ym mhob un o ddimensiynau'r Fframwaith. Mae'r gweithdy'n seiliedig ar y ddogfen Golwg Digidol ar Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig a gynhyrchwyd gan JISC ac Advance HE.

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/downloads/digital_lens_on_the_ukpsf.pdf

Cofrestrwch yma: Cyfoethogi Dysgu Drwy Dechnoleg yn Fframwaith SafonauProffesiynol y Deyrnas Unedig


Rhannu Arferion gyda Chyfoethogi Dysgu Drwy Dechnoleg

12.06.19, 12.00 - 14.00, Glyntaf GT TS102

Yn y sesiwn hon, bydd staff o'r Brifysgol gyfan yn rhannu eu profiadau o ddefnyddio teclynnau a dulliau gwahanol o ddefnyddio technoleg gyda'u myfyrwyr i gefnogi dysgu ac addysgu.

Bydd Mike Parsons o'r Gyfadran Busnes a Chymdeithas yn rhannu ei brofiadau o ddefnyddio Blackboard Collaborate i roi llwyfan i siaradwyr rhyngwladol yn ei sesiynau.

Bydd Rob Griffiths o Gyfadran y Gwyddorau Bywyd ac Addysg yn trafod cyflwyno'r 'brifysgol wyneb i waered' a sut mae hyn wedi cynnig cyfle i Brifysgol De Cymru ddatblygu rhaglenni dysgu cyfunol ar gyfer myfyrwyr sydd am astudio yn y gweithle ym maes chwaraeon a'r heddlu, hyd yma. Bydd y sesiwn hon yn ystyried sut mae'r dulliau dysgu ac addysgu a ddefnyddir ar y rhaglenni yma yn cael eu defnyddio i wella cyrsiau ar y campws erbyn hyn.

Bydd Kelly McCarthy o'r Gyfadran Busnes a Chymdeithas yn ystyried effaith cipio darlithoedd ar ei harferion dysgu a phrofiadau'r myfyrwyr

Bydd Hazel Mawdsely o'r Gyfadran Busnes a Chymdeithas yn trafod y prosiect Cydweithio Trawswladol ar y Cwricwlwm, beth ydyw, sut mae'n cyflawni polisïau Prifysgol De Cymru a beth yw'r manteision eraill. Bydd hefyd yn trafod rhai o'r heriau wrth sefydlu cysylltiadau traws-ddiwylliannol ac wrth ystyried hapddigwyddiadau, ac yn edrych yn ôl ar y cyfnod prawf yn ystod tymor y gwanwyn.

Bydd Gwawr Taylor o Swyddfa Ysgrifenyddiaeth y Brifysgol yn archwilio'r adnoddau dwyieithog a'r systemau cymorth sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru a thros Gymru, a sut gellir eu defnyddio i sicrhau amgylchedd dysgu cynhwysol i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg.

Bydd yr ymgynghorydd gyrfaoedd Dave McCarthy o’r Adran Yrfaoedd yn trafod sut mae technoleg wedi llywio gwaith cyflogadwyedd a mentergarwch yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol drwy weithdai sy'n defnyddio teclynnau ymateb cynulleidfa, a bydd yn ystyried sut caiff ei waith un-i-un ei hwyluso hefyd o ran trefnu gwaith a darparu cyngor fel gweithiwr gyrfaoedd.

Cofrestrwch yma:  Rhannu Arferion gyda Chyfoethogi Dysgu Drwy Dechnoleg


Gwneud y mwyaf o Adnoddau Ar-lein

17.06.19, 14.00 - 16.00, Glyntaf GT TS107

Yn y sesiwn hon bydd cydweithwyr o'r Gwasanaethau Dysgu a CELT yn archwilio sut byddech yn gwneud y mwyaf o adnoddau ar-lein i gefnogi gweithgarwch dysgu, addysgu ac ymchwil.  Bydd y Gwasanaethau Dysgu yn siarad am integreiddio rhestrau darllen yn ddyfnach ac addysgeg e-lyfrau, a bydd Barry Richards o CELT yn siarad am gyhoeddi'n ddigidol.

Bydd Rebecca Richards a Nicola Robinson o’r Adran Yrfaoedd yn edrych ar sut y gall Offer Cyflogadwyedd Abintegro ychwanegu at ddarpariaeth cyflogadwyedd o fewn y cwricwlwm.

Bydd Barry Richards o CELT yn trafod sut y gallwch ddefnyddio cyhoeddi digidol a chyfryngau cymdeithasol i godi eich proffil proffesiynol.

Yn y rhan hon o’r sesiwn, bydd Rachael Johnson o Wasanaethau Dysgu yn trafod rhestri darllen ar-lein a sut y gellir eu hymgorffori o fewn eich deunyddiau addysgu yn Blackboard. Bydd Rachael yn dangos nodweddion y system rhestri darllen ar-lein ac yn esbonio sut y gall academyddion greu rhestri a’u hychwanegu at eu modiwlau Blackboard.

Mae rhestri darllen ar-lein yn rhoi mynediad cyson, cyfredol a di-oed yn aml i fyfyrwyr at eu hadnoddau. Gall myfyrwyr bersonoli eu darlleniadau a gall academyddion roi arweiniad o fewn y rhestri. Yn ogystal, mae cydweithwyr yn y Llyfrgell yn gweithio yn y cefndir i sicrhau bod adnoddau ar gael, eu bod yn gyfredol ac nad oes unrhyw faterion hawlfraint.

Cofrestrwch yma: Gwneud y mwyaf o Adnoddau Ar-lein